MEB’den Yüksek Disiplin Kurulana Gönderilen Dosyalara İlişkin Genelge

MEB’den Yüksek Disiplin Kurulana Gönderilen Dosyalara İlişkin Genelge

MEB,  Yüksek Disiplin Kurulana gönderilen dosyalara ilişkin olarak uygulama birliğinin sağlanması için 2019/12 sayılı Genelge’yi yayımladı. Genelgeye göre;

-Soruşturmaya konu olan iddia ile ilgili olarak; yeteri kadar bilgi, belge ve ifadeye yer verilmesi ve bunların yeterince değerlendirilmesi , doğruluk kazanan fiilin ve işleniş tarihinin net olarak belirlenmesi ve tekliflerin fiillerin işlendiği tarihte yürürlükte olan mevzuata göre getirilmesi ,

-Soruşturmaların zamanaşımına uğratılmaması,-

– Memuriyetten çekilmiş sayılma ile ilgili olarak; izinsiz, özürsüz ve kesintisiz 10  gün ve daha fazla süre göreve gelmeyenler hakkında disiplin/kurum amirlerince herhangi bir duraksamaya mahal vermeden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94’üncü maddesine göre gerekli işlemin yapılması; özürsüz olarak bir yılda toplam yirmi gün göreve gelmeyenler hakkında ise aynı Kanunun 125/E-d maddesi gereği devlet memurluğundan çıkarma teklifi getirilmesi,

-Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasında tekerrür hükmünün uygulanması ile ilgili olarak; disiplin kurulunda değerlendirilen ve tekerrürü  oluşturan  fiilin  doğruluk kazandığı durumlarda, ilgilinin “Kademe ilerlemesinin durdurulması” cezası ile cezalandırılması teklifinin kabulüne dair karar verilerek ilgiliye tebliğ  edilmesi  Yüksek Disiplin Kurulunca tekerrür hükmünün uygulanma imkanını ortadan kaldıracağından; cezaya ilişkin tebligat yapılmadan dosyanın değerlendirilmek üzere Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilme kararı alınması, alt cezalarda da aynı ilkeyle hareket edilmesi,

– Disiplin kurulu karar tutanaklarına ilişkin olarak; tutanakların işlenen fiil kısmına soruşturma konusu iddialar veya ilgili kanun maddesi hükümleri yerine rapora göre doğruluk kazanan fiil veya fiillerin yazılması,

– Disiplin kurullarınca disiplin cezası teklifinin “reddine” veya uygulanan disiplin cezalarına yapılan itirazın “kabulüne” dair kararlara yönelik olarak; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 126’ncı veya 135’inci maddeleri gereğince  yürütülecek  işlemlerde Kurul kararında yazan gerekçelerin gözönünde bulundurulması,

– İdare mahkemelerince disiplin cezalarının usul yönünden iptaline  dair  verilen kararlara yönelik olarak; kararın kuruma tebliğ tarihinden  itibaren  2577  sayılı  İdari Yargılama Usulü Kanunun 28’inci maddesi ve 657 sayılı Devlet  Memurları  Kanununun 126’ncı maddesi gereğince kararların gerekçeleri göz önünde bulundurularak yeni bir işlem  tesis edilmesi,

– Bakanlık Maarif Müfettişleri tarafından  yürütülen  soruşturmalarda  getirilen tekliflerin uygulama durumunun ve/veya uygulanmaması  halinde  gerekçelerinin  Teftiş Kurulu Başkanlığına bildi rilmesi,

– İnceleme, soruşturma  ve  ön  inceleme  faaliyetlerine  ilişkin  verilerin  tam  ve zamanında e-soruşturma modülüne işlenmesi,

gerekmektedir.

 

 

 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir