Maliye Bakanlığı Mesleki Eğitim Kursu Sınav Duyurusu

125×125

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ EĞİTİM KURSU GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

KONTENJAN SAYISI                                :120

BAŞVURU TARİHİ                                   : 09/07/2018 – 13/07/2018 (Saat 17:30’a Kadar)

BAŞVURU USULÜ                                    : Elektronik Ortam

SINAV USULÜ                                           : Yazılı ve Sözlü

YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ            : 05/08/2018 Ankara 

2018 – 2019 eğitim döneminde Ankara Mesleki Eğitim Kursunda eğitim görecek 120 kursiyerin belirlenmesi amacıyla Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Mesleki Eğitim Kursu Yönergesi hükümleri çerçevesinde giriş sınavı düzenlenecektir.

Sınava ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

1-  BAŞVURU USUL VE ESASLARI
A- Başvuru Şartları

Sınava başvurmak isteyen adayların son başvuru tarihi (13/07/2018) itibarıyla aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

a)  Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında bulunmak,

b) En az lisans mezunu olmak,

c) Son başvuru tarihi itibarıyla en az 4 yıl görev yapmış olmak,

ç) 2018 yılı ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1983 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

d) Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya eğitim süresince erteletmiş olmak. Görev süresinin hesaplanmasında;

-Hizmetin son 2 yılının Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Şoför unvanları hariç 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kadrolarında, kalan sürenin ise; hangi statüde olduğuna bakılmaksızın Kamu Kurum ve Kuruluşlarında geçmesi gerekmektedir.

-Memuriyette iken veya memuriyet öncesinde yapılan askerlik hizmeti görev süresine dahil edilecek, diğer aylıksız izinde geçen süreler dikkate alınmayacaktır.

Maliye Kursu veya Mesleki Eğitim Kursu mezunu olanlar, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte yer alan (A) Grubu

kadrolarda bulunanlar (yardımcılar dahil) ile Uzman ve daha üst unvanlarda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

B- Başvuru Esasları
Başvurular, Genel Müdürlük internet adresinde (www.pergen.gov.tr) yer alan “Mesleki Eğitim Kursu Giriş Sınavı Başvuru Formu”nu doldurulmak suretiyle 09/07/2018 – 13/07/2018 (en geç saat 17:30’a kadar) tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacak ve belirtilen tarih ve saatten sonra hiçbir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir. Meydana gelebilecek veya oluşabilecek aksaklıklar göz önüne alınarak, başvurular son güne bırakılmamalıdır. Elden veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar, başvuru sistemine istenilen kimlik ve memuriyet bilgilerini yazarak giriş yapacaktır. Başvuru Formuna doğrudan yansıyacak olan 1 ve 2 nci bölümlerdeki bilgilerde hata veya eksikliğin bulunması halinde adaylar ilgili personel birimine başvurarak, bu hata veya eksiklik giderildikten sonra başvuru işlemine devam edeceklerdir.

Başvuru formunun 3 üncü bölümü adaylar tarafından doldurulacaktır. Bu bölümdeki bilgilerde aday başvurunun son gününe kadar düzeltme yapabilecektir. Adaylar formdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ettikten sonra onaylanıp gönderilmesine dikkat edecektir.

C- Personel Birimlerince Yapılacak İşlemler
-Bakanlık atamalı personel için Personel Genel Müdürlüğünün ilgili Atama Şubeleri,

-Valilik atamalı personel için Defterdarlık Personel Müdürlükleri,

kendilerine verilecek olan şifreleri kullanarak, başvuruda bulunanların bilgilerinin doğruluğunu ve sınava katılma şartlarını taşıyıp taşımadıklarını kontrol ettikten sonra onaylama işlemini 16/07/2018 – 18/07/2018 (en geç saat 17:30’a kadar) tarihleri arasında yapacaktır.

Sınava katılma şartlarını taşımayanların başvuruları kabul edilmeyecek ve ilgili Atama Şubesi / Personel Müdürlüğünce ilgilinin başvurusunun kabul edilmeme gerekçesi adaya iletilmek üzere görev yaptığı yere yazılı olarak bildirilecektir.

Personel birimleri adaylara ait formdaki bilgilerin tamamından ve sınava katılma şartlarını taşıyıp taşımadığına ilişkin hususların doğruluğundan adayla birlikte sorumludur.

Ç- Sınava Katılmaya Hak Kazananların İlanı
Sınava     katılmaya     hak     kazananlar,      Genel     Müdürlük     internet     adresinde (www.pergen.gov.tr) ilan edilecektir.

2-  SINAV USUL VE ESASLARI
A- Sınav Usulü, Tarihi ve Yeri

Sınav; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.

Yazılı sınav, tek oturumda test usulünde 05/08/2018 tarihinde (Pazar günü) Ankara’da gerçekleştirilecektir. Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava alınacaktır.

Sınav giriş yerleri ve saati sınav tarihinden önce Personel Genel Müdürlüğü internet adresinde (www.pergen.gov.tr) ilan edilecektir.

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) veya kurum kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

B- Yazılı Sınav Konuları ve Oranı
Sınavda, aşağıda belirtilen konularda ve oranlarda soru sorulacaktır: Muhasebe ve gider mevzuatı : %15

Milli emlak mevzuatı              : %15

Personel mevzuatı                  : %15

Gelir mevzuatı                        : %5

Hukukun temel kavramları   : %10

Ekonomi                                    : %10

Kamu maliyesi                        : %10

Türkçe bilgisi                          : %10

Matematik                              : %5

Genel kültür                           : %5

C- Yazılı Sınav Sorularının İlanı, İtiraz ve Başarı
Yazılı sınav soruları ve cevap anahtarı Personel Genel Müdürlüğü internet adresinde (www.pergen.gov.tr) ilan edilecektir.

Adaylar, yazılı sınav sorularına yönelik itirazlarını, soruların ilanını takip eden beş iş günü içinde yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğüne yapacaktır. İtirazlar, takip eden beş iş günü içinde Sınav Komisyonunca değerlendirilecek ve sonuç Personel Genel Müdürlüğünce adaylara bildirilecektir.

Yazılı sınavı başarmış sayılmak için, yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak şarttır.

Ç- Yazılı Sınav Sonuçlarının Duyurulması ve İtiraz
Sınavda başarılı olanların listesi sınav tarihinden itibaren onbeş iş günü içinde, Personel

Genel     Müdürlüğü     internet    adresinde     (www.pergen.gov.tr)    yayımlanmak     suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca ilgilisine herhangi bir tebliğ yapılmayacaktır.

Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, ilanı takip eden üç iş günü içinde Personel Genel Müdürlüğüne yapacaktır. İtirazlar, takip eden üç iş günü içinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilecek ve sonuç Personel Genel Müdürlüğünce adaylara bildirilecektir.

D- Sözlü Sınav ve Başarı
Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Genel yetenek ve genel kültürü,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

Adaylar, komisyon üyeleri tarafından, birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ile (c) bentlerinden her biri için yirmi beşer puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan

almak şarttır.

3-  BAŞARI SIRALAMASI VE İLANI
Başarı sırası, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasına göre en başarılı olan adaydan başlamak üzere belirlenecektir. Puanların eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana öncelik tanınacaktır.

Başarı sıralamasına göre 120 aday asil, 30 aday da yedek olarak belirlenecektir.

Giriş sınavı sonuçları ile asil ve yedek olarak kayıt hakkı kazananları belirtir liste Personel Genel Müdürlüğü internet adresinde (www.pergen.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

Kursa kayıt hakkı kazananlar, ilgilisine tebliğ edilmek üzere birimlerine yazılı olarak bildirilecektir.

4-  DİĞER HUSUSLAR
a)         Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz gibi haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, müsvedde kağıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi vb. araçlarla girmek yasaktır.

b)  Gerçekleştirilecek sınav esnasında kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılarak durum tutanakla tespit edilecek ve bunların sınavları geçersiz sayılarak haklarında idari işlem yapılacaktır.

c) Sınava girecek adayın yerine başka birinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, durum bir tutanakla tespit edilecek ve bunların sınavı geçersiz sayılarak haklarında adli işlem yapılacaktır.

ç) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge düzenlediği ya da onaylama/tasdik işlemi yaptığı anlaşılanlar sınavlara alınmayacak, sınavlara katılmış olsa bile sınav sonuçları geçersiz sayılacak ve haklarında adli ve idari işlem yapılacaktır.

d) Kursa kayıt hakkı kazananlardan, başvuru şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların ve görevden uzakta olanların kursa kayıtları yapılmayacaktır.

e) Kursiyerlere eğitim ve öğretim süresince Harcırah Kanununun 37 ve 42 nci maddeleri çerçevesinde gündelik ödenecektir.

İlan olunur.

İletişim Adresi  : Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Sınav Hizmetleri Şubesi 3. Kat No:308 Dikmen Caddesi (06450) Çankaya/ANKARA Tel : 0 (312) 415 20 54- 415 20 55 – 415 20 65

Faks : 0 (312) 425 04 43 – 424 06 39

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir