Kurumlara 2018 Yılı İçin Verilen İlave Kontenjanlar Açıklandı

Kurumlara 2018 Yılı İçin Verilen İlave Kontenjanlar Açıklandı
125×125

2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca verilebilecek açıktan atama ve nakil sayılarına ilişkin onay ve kontenjanların kurumlara göre dağılımı

BAŞBAKANLIK MAKAMINA

13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinde; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kuram ve kuruluşlarının serbest memur kadrolarına yapabilecekleri açıktan atama sayıları ve diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapabilecekleri nakil sayıları toplamının merkezi yönetim bütçe kanununda gösterileceği, bu sayının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususların Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanının birlikte teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirleneceği hükme bağlanmış; aynı maddede bu hükümde yer alan sınırlamalardan istisna tutulacak atamalar da belirtilmiştir.

23/12/2017 tarihli ve 7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (î) cetvelinde; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında 5.000 adet açıktan ve nakil suretiyle atama yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde;

a)  Atama izin sayılarının kamu idare, kuram ve kuruluşları itibarıyla dağılımının ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen şekilde yapılması,

b)   657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu ve 92 nci maddelerine göre, açıktan atama izni talep edilen her bir personel için; daha önceki hizmetlerine ilişkin hizmet belgesi ile kadronun teşkilatı, sınıfı, unvanı, derecesi ve adedini gösteren cetvellerin doldurularak atama izni alınması amacıyla Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilmesi,

c)  2017 yılında verilmiş bulunan atama izinleri dâhilinde 31/12/2017 tarihi itibarıyla;

–  Naklen atama işlemlerinde, muvafakat talebi söz konusu personelin görev yaptığı kamu idare, kurum veya kuruluşa gönderilmiş olan,

–  Açıktan yapılacak atamalarda sınav ilam yapılan,

– Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapılması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından talep edilen,

ve 2017 yılında sonuçlandırılmayan atama işlemlerinin, 2017 yılında verilmiş bulunan söz konusu atama izinlerinden kullanılması kaydıyla, ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen sayılara bağlı kalınmaksızın, 2018 yılında tamamlanabilmesi,

ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçlanmaması sebebiyle 31/12/2017 tarihi itibarıyla tamamlanamamış atama işlemlerinin, söz konusu atama işleminin ait olduğu yıl atama izninden kullanılması kaydıyla, 2018 yılında tamamlanabilmesi,

d) Atama yapılabilecek boş kadroların kullanılmasında, 2018 Yılı içinde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ilk defa kamu hizmeti görevlerine yapılacak atamalar ile diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapılacak naklen atamaların tespit edilen sayıya dâhil edilmesi gerektiğinden, bu mahiyette yapılacak atamalar için hiçbir merciden ayrıca izin alınmaması,

e)  3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi uyarınca yapılacak atamaların ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen atama izin sayılarına dâhil edilmemesi,

f)  Ekli (I) sayılı cetvelde kamu idare, kurum ve kuruluşlar itibariyle dağılımı belirtilen sayılara, yargı kararlarının yerine getirilmesi amacıyla yapılacak atamaların dâhil edilmemesi,

g)Kamu idare, kuram ve kuruluşlarının; genç işgücünün kamu yönetimine kazandırılması için Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde personel alımma öncelik vermelerini sağlamak amacıyla;

-657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca yapılacak atamalarda, verilen atama izin sayılarının yüzde T sine kadar olanını kullanabilmeleri, atama izin sayıları 50 adedin altında kalan kuramlarda bu sayının (1) adet, olmak üzere tesbiti, (Daire Başkanı ve daha üst yönetici kadroları ile kariyer meslek kadrolarına yapılacak atamalarda yüzde 2 oranı uygulanmaz.)

-Sözü edilen madde uyarınca ataması yapılanların isimlerinin Aralık ayınm ilk haftasında Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi,

h)Personel giderlerinin izlenebilmesi amacıyla, belirlenen sayılar dâhilinde yapılan atamaların sayı, unvan, sınıf ve dereceler itibarıyla; Mart, Haziran, Eyiül, Aralık ayları sonuna kadar e-uygulama sisteminden Devlet Personel Başkanlığına ve e-bütçe sisteminden Maliye Bakanlığına gönderilmesi,

hususları arz ve teklif olunur.

2018 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI

(19/2/2018 Tarihli Dağılıma İlave Olarak Yapılan İkinci Dağılım Listesi)

Sıra

No

Kurum Adı Uygun

Görülen

A-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI
ı ADALET BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 38
2 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 25
3 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 50
4 ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 7
5 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MUDURLUGU 2
6 AVRUPA BIRLIGI BAKANLIĞI 19
7 BAŞBAKANLIK 30
8 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MUDURLUGU 12
9 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 25
10 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 81
11 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EGITIM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2
12 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 74
13 DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 7
14 DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MUDURLUGU 2
15 DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MUDURLUGU 3
16 DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 22
17 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MUDURLUGU 97
18 DEVLET TİYATROLARI GENEL MUDURLUGU 3
19 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 140
20 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 97
21 DOGU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI 1
22 DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI 1
23 EKONOMİ BAKANLIĞI 34
24 EMNİYET GENEL MUDURLUGU 97
25 ENERJİ VE TABU KAYNAKLAR BAKANLIĞI 44
26 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 47
27 GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 63
28 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 144
29 GOÇ İDARESİ GENEL MUDURLUGU 47
30 GUMRUK VE TİCARET BAKANLIĞI 25
31 HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU BAŞKANLIĞI 7
32 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 37
33 HELAL AKREDİTASYON KURUMU 23
34 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 124
35 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 32
36 KALKINMA BAKANLIĞI 64
37 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 17
38 KAMU DÜZENİ VE GUVENLIGI MÜSTEŞARLIĞI 1
39 KARAYOLLARI GENEL MUDURLUGU 45
40 KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI 1
41 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 94
42 M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI 3
43 MALİYE BAKANLIĞI 144
44 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 15
45 METEOROLOJİ GENEL MUDURLUGU 8
46 MİLLİ EGITIM BAKANLIĞI 144
47 MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3
48 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 74
49 ORMAN GENEL MUDURLUGU 77
50 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 90
51 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI 12

 

52 ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 7
53 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 50
54 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 12
55 SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI 10
56 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 7
57 SİVİL HAVACILIK GENEL MUDURLUGU 2
58 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 297
59 TAPU VE KADASTRO GENEL MUDURLUGU 177
60 TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 8
61 TURK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI 10
62 TURK PATENT VE MARKA KURUMU BAŞKANLIĞI 13
63 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI 10
64 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 12
65 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI 43
66 TÜRKİYE IŞ KURUMU GENEL MUDURLUGU 97
67 TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI 3
68 ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 64
69 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI 5
70 VAKIFLAR GENEL MUDURLUGU 17
71 YARGITAY BAŞKANLIĞI 10
72 YURTDIŞI TURKLER VE AKRABA TOPLULUKLARI BAŞKANLIĞI 7
73 YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BAŞKANLIĞI 3
74 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 17
3.135

 

 

Sıra

No

Kurum Adı Uygun

Görülen

B-YUKSEKOGRETIM KURUMLARI
1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 12
2 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 8
3 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 8
4 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 10
5 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 10
6 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 10
Lz. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 10
8 AHİ evran üniversitesi 10
9 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 12
10 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 9
11 ALANYA ALAADDIN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 15
12 AMASYA ÜNİVERSİTESİ 9
13 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 11
14 ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 8
15 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 12
16 ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 25
17 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 15
18 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 9
19 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 9
20 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 11
21 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 8
22 BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 16
23 BARTIN ÜNİVERSİTESİ 10
24 BATMAN ÜNİVERSİTESİ 9
25 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 9
26 BİLECİK ŞEYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ 9
27 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 9
28 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 9
29 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 9
30 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 6
31 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 8
32 BÜLENT ECEVIT ÜNİVERSİTESİ 10
33 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 10
34 ÇANAKKALE ONSEKIZ MART ÜNİVERSİTESİ 10
35 ÇANKIRI KARATEKIN ÜNİVERSİTESİ 9
36 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 10
37 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 9
38 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 12
39 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 11
40 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 8
41 EGE ÜNİVERSİTESİ 11
42 ERCIYES ÜNİVERSİTESİ 12
43 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 9
44 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 7
45 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 11
46 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 11
47 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 7
48 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 12
49 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 12
50 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 12
51 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 8
52 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 11
53 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 9
54 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 12

 

 

I 55 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 9
56 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 8
57 HİTİT ÜNİVERSİTESİ 10
58 IGDIR ÜNİVERSİTESİ 9
59 INONU ÜNİVERSİTESİ 11
60 İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 15
61 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 8
62 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 8
63 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 12
64 İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ 15
65 İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 15
66 İZMİR KATIP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 11
67 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 6
68 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 9
69 KAHRAMANMARAŞ SUTÇU İMAM ÜNİVERSİTESİ 9
70 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 13
71 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 12
72 KARAMANOGLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 8
73 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 9
74 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 8
75 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 11
76 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 9
77 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 10
78 MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 9
79 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 9
80 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 12
81 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 9
82 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 9
83 MİMAR SINAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 6
84 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 10
85 MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 9
86 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 10
87 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 9
88 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 9
89 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 9
90 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 10
91 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 11
92 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 7
93 ORDU ÜNİVERSİTESİ 9
94 ORTA DOGU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 9
95 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 9
96 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 9
97 RECEP TAYYIP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 12
98 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 13
99 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 14
100 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 12
101 SİİRT ÜNİVERSİTESİ 9
102 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 9
103 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 10
104 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 9
105 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 10
106 TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ 6
107 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 10
108 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 11
109 VAN YUZUNCU YIL ÜNİVERSİTESİ 9
110 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 9
111 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 9
1.119

 

 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir