Kadroya Geçen Taşeron İşçiler Maaş Alınan Bankadan Promosyon Alabilecek mi?

Kadroya Geçen Taşeron İşçiler Maaş Alınan Bankadan Promosyon Alabilecek mi?
125×125

696 sayılı kanun kapsamında kamu kurumlarında taşeron işçi olarak çalışanların kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya geçiş işlemler ilgili KHK da yer alan husus doğrultusunda 02.04.2018 tarihinde tamamlanacak ve bu tarihten sonra kadroya geçme hakkı kazanan taşeron işçiler  4 D kapsamında kadrolu işçi olarak çalışmaya başlayacaklardır.Taşeron işçi olarak çalışmakta iken kadroya geçecek olan işçilerin merak etmiş olduğu konulardan biriside kadroya geçtikten sonra çalışmış oldukları kurumun maaş anlaşması yapmış olduğu bankadan kendilerine banka promosyonu ödenip ödenmeyeceği hususunda olmaktadır.Bu yazımızda mevzuat ve mahkeme kararları çerçevesinde kadroya geçecek olan işçilere promosyon parası ödenip ödenemeyeceğini ve işçiler tarafından yapılması gereken işlemleri anlatmaya çalışacağız.
Banka promosyonu olarak adlandırılan maaş ödemelerine ilişkin olarak bankalarca verilen paralarla alakalı düzenlemeler Başbakanlık Genelgesi ile yapılmıştır.

“Promosyon” adı altında bankalar tarafından sunulan bu ek mali imkânların tasarrufuna ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşlarında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla 19/07/2007 tarihinde “Banka Promosyonları” konulu 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesinin yayımlanmıştır.İlgili genelgede yine Başbakanlık tarafından yayımlanan  2008/18 ve 2010/17 sayılı Başbakanlık Genelgeleriyle değişiklikler yapılmıştır. 2008/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile 2007/21 sayılı Genelgenin 5 inci maddesinde yapılan değişiklikle; banka promosyonlarının ödeme takvimi ve tutarı konusunun, bankalarla kurumlar arasında yapılan protokollere bırakılmış ve  böylece promosyon ödemelerinde kamu kurum ve kuruluşlarına teşkilat ve personel yapılarına uygun yöntemleri tercih etmeleri konusunda imkân tanınmıştır.

Ancak ilgili genelgelere bakıldığında kurum ile banka arasında yapılan promosyon sözleşmesinden ve ödemesinden sonra göreve başlayan kişilere ödeme yapılması yönünde herhangi bir hüküm yer almamaktadır.

Kamu Denetçiliği Kurumunun 2016/532 şikayet nolu ve  15/06/2016 karar nolu  kararında sonradan göreve başladığı kurumda promosyon alamayan memurun yaptığı başvuru ile ilgili verilen karar içeriğinde Başbakanlığa yazılan yazıya istinaden Başbakanlıkça verilen cevabi yazıda  “Keza, kurumların bankalarla yaptıkları protokol tarihinden sonra göreve başlayan personelin hangi koşullarla banka promosyonlarından yararlanabileceğine ilişkin hususların niteliği itibarıyla uygulamaya ilişkin olduğu; kurumların teşkilatı, personel yapısı ve hareketlerine göre değişebileceği göz önüne alındığında; genel bir düzenlemeye konu edilmesi yerine, kamu kurum ve kuruluşlarının bankalarla yaptıkları protokoller çerçevesinde ele alınmasının daha uygun olduğunun değerlendirildiği “ifade edilmiştir.

Görüleceği üzere promosyon ödemelerine ilişkin Başbakanlık  sonradan işe başlayan personele promosyon ödemesi yapılıp yapılmayacağı hususunun  kurum ve banka arasında yapılacak sözleşmelerle belirlenmesi gerektiğini  bildirmiştir.

Bu nedenle taşeron işçi olarak görev yaparken kadroya geçecek olan işçilerin maaş alınan bankadan promosyon ücreti alıp alamayacağı hususu banka ile kurum arasında yapılmış olan protokole bağlı olacaktır.Bankalar ile yapılan promosyon anlaşmaları ile ilgili personeller kurumlarından bilgi alabilirler.

Banka İle Yapılan Protokolde Sonrada Başlayan Personele Promosyon Ödenmesi Yönünde Hüküm Varsa 

Kurum ve banka arasında yapılan sözleşmeden sonradan kuruma atanan başlayan personellerede görev süreleri ile orantılı olarak promosyon ödemesi yapılması yönünde bir hüküm bulunuyorsa kadroya geçen işçiler promosyon süresi ve verilen promosyon parasını göreve başladıkları tarihe göre orantılı olarak alabileceklerdir.Bunun için kadroya geçen işçiler kurumlarına dilekçe ile başvuru yaparak promosyon ödemelerinden faydalanmak istediklerini bildirmeleri ve ilgili kurumda bu ödemelerin yapılmasını bankadan talep etmelidir.

Banka İle Yapılan Protokolde Sonrada Başlayan Personele Promosyon Ödenmesi Yönünde Hüküm Yoksa 

Banka ve kurum arasında yapılan protokolde sonradan işe başlayan personele promosyon ödemesi yapılacağı yönünde bir hüküm konmamışsa kadroya geçen işçilerin yeni yapılacak olan protokole kadar promosyon ödemesi alması mümkün değildir.Ancak çeşitli zamanlarda bu şekilde sonradan başlamış olduğu kurumlarda promosyon ödemesi alamayan kişilerin konuyu yargıya taşıması sonucunda yargı organlarınca olumlu veya olumsuz kararlar verilmiştir.Bu nedenle çalışmış olduğu kurumun banka ile yaptığı anlaşmada sonradan başlayan personellere promosyon ödemesi yapılması yönünde hüküm koymayan kurumlarda çalışanlar dilekçe ile kurumlarına promosyon ödemesi almak istedikleri yönünde dilekçe vermeli , dilekçesi red edilen kişinin daha sonra idari yargıda dava açması gerekmektedir.Yazımızın üst kısmında belirttiğimiz gibi bazı mahkemeler bu şekilde yapılan başvurularda promosyon ödenmesi gerektiği yönünde karar verirken bazı mahkemeler protokolde hüküm olmadığı gerekçesi ile ilgili talebi red etmektedir.Yazımız ekinde sonradan başlayan personele promosyon ödemesi yapılması gerektiği yönünde verilmiş bir mahkeme kararını yayımlıyoruz.Ancak şunu da unutmamak gerekir ki açılan davanın red edilmesi halinde kurum avukatlarının vekalet ücretide dava açan kişi tarafından ödenmek zorunda kalınabilir.

İlgili Mahkeme Kararı 

Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 31/01/2012 tarihli ve E:2011/940; K:2012/104 sayılı Kararında; “…06.08.2010 tarihinde görevine başlayan davacı tarafından, 30.04.2010 tarihinde yapılan protokol uyarınca okul çalışanlarına verilen promosyonunda tarafına verilmesi istemiyle yeni kurumuna yapılan 16.03.2011 tarihli başvurunun promosyon anlaşması yapıldığı tarihte görevde olan personelin hesabına ödendiği, bu tarihten sonra göreve başlayan davacıya promosyon ödemesinin yapılmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle 03.05.2011 tarih ve 195 sayılı işlemle reddedilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır. …
… davacının banka promosyonunun tarafına ödenmesi istemiyle yaptığı başvuru üzerine banka ile yapılan sözleşmenin imza tarihinden sonra atandığından bahisle promosyon ödemesi yapılmamış ise de … anlaşma süresi olan 4 yıl boyunca davacının maaşının bu banka aracılığıyla ödeneceği ve bu promosyonların peşin olarak ödendiği dikkate alındığında, davacıya … yapılan anlaşma doğrultusunda hak ettiği banka promosyonunun ödenememesinde hukuka ve hakkaniyete uyarlılık görülmemiştir.
…. davacının yeni görev yerine atanıp göreve başladığı 06.08.2010 tarihinden itibaren 4 yıl süre ile ….. aracılığıyla maaşını alacağı açık olup bu banka ile yapılan sözleşmeden kaynaklanan promosyonun kendisine ödenmesi hakkaniyet gereğidir. Diğer taraftan, Anayasa’nın 125. maddesinin son fıkrası olan idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu hükmü uyarınca, davacıya ödenmeyen promosyon tutarlarının davalı idareye başvurduğu tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerekmektedir…” ifadelerine yer verilmiştir. Kayseri Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere verilen karar itiraz yolu
tüketilmeksizin kesinleşmiştir

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir