İtibari Hizmet Süresi

İtibari Hizmet Süresi
125×125

Kamu kurumlarında görev yapan bazı personel meslekleri dolayısıyla farklı uygulamalar yapılmaktadır. Yürütülen faaliyetin zorluğu, yıpratıcılığı gibi sebeplerle bazı görevleri yürüten personele diğer personelden farklı haklar tanınabilmektedir. Yıpratıcı işlerde görev yapan memurlara tanınan  ilave haklar farklı zam ve tazminat oranları uygulanmak suretiyle maaşında artış yapılması ya da ilave izin verilmesi olabildiği gibi bunların dışında haklar da olabilmektedir. Bu haklardan birisi de itibari hizmet süresidir.

İtibari hizmet süresi  ile ilgili düzenlemeler  5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nda ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yer almaktadır

A-Emekli Sandığı Kanunda İtibari Hizmet Süresi

Memuriyete başlama tarihi 1 Ekim 2008 tarihinden önce olanlar 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi olurlar. Emekli Sandığı Kanunu’nun 35 inci maddesinde itibari hizmet müddet başlığı altında düzenlenmiştir . 5434 sayılı Kanun itibari hizmet müddetini 5434 sayılı kanun gereğince bağlanacak aylıklar ve yapılacak kesenek iadesi ve toptan ödemelerin hesabında fiili hizmet müddetlerine eklenen müddet olarak tanımlamıştır. Madde düzenlemesinden de anlaşılacağı üzere, itibari hizmet müddeti sadece aylık bağlamada dikkate alınmakta, bunun dışındaki hususlarda herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

İtibari hizmet müddeti 5434 sayılı yasanın 36 ve 37 inci maddesinde düzenlenmiştir. Kanunun 36 ıncı maddesinde muvazzaf ve yedek subay, astsubay, uzman jandarma çavuş ve uzman erbaşlar ile sivil personelin savaş ve savaş harici sebeplerle yaşayacakları yıpranmaların telafisine yönelik düzenleme yer almaktadır. Bu madde kapsamında yapılacak hizmet süresinin bir katı itibari hizmet süresi olarak ilave edilir. İtibari hizmet süresi olarak eklenecek süre 3 aydan az 5 yıldan ise fazla olamaz.

Emekli Sandığı Kanunu’nun 37 inci maddesinde ise uçuş ve dalış görevi bulunan personelin itibari hizmet süresi ile ilgili düzenleme yapılmıştır. Bu personele her yıl için 6 ay itibari hizmet süresi ilave edilecektir.  Bu personel şartların uyması halinde fiili hizmet zammından faydalanabildiği gibi 5434 sayılı yasanın 36 ıncı maddesinde düzenlenen itibari hizmet süresinden de faydalanabilirler.

5510 Sayılı Yasaya Göre İtibari Hizmet Süresi

5510 sayılı yasanın 49 uncu maddesinde itibari hizmet süresine ilişkin düzenleme yapılmıştır. 5510 sayılı yasada itibarî hizmet süresi, bu Kanuna göre bağlanacak aylıklar ve yapılacak toptan ödemelerin hesabında dikkate alınan ancak hiçbir şekilde bu Kanunla tanınan hakları kazanma bakımından gerekli prim ödeme gün sayısı, yaş ve emeklilik ikramiyesinin hesabında nazara alınmayan süre olarak tanımlanmıştır.

5510 sayılı yasanın 49 uncu maddesinde itibari hizmet süresinden faydalanacağı hükme bağlanan durumlar 5434 sayılı yasanın 36 ve 37 inci maddesindeki düzenlemelerin birleştirilmesinden oluşmaktadır. 5510 sayılı yasada da harp ve çatışma sebebiyle yaşanacak yıpranmaları telafiye yönelik itibari hizmet süresi ilavesi olduğu gibi uçucu ve dalıcı görevi bulanan personele de bu hak tanınmıştır.

Sigortalıların 5510 sayılı yasanın 49 uncu maddesinde yazılı görevlerde geçen zamlar hariç, fiilî hizmet sürelerinin her yılı için altı ay itibarî hizmet süresi olarak eklenir. Bu nedenlerle eklenecek itibarî hizmet sürelerinin toplamı, üç yıldan fazla olamaz.

Kamu idarelerinde pilot olan ve olmayan uçucu, denizaltıcı, dalgıç, kurbağa adam ve paraşütçülerin bu görevlerde geçirdikleri fiilî hizmet sürelerinin her yılı için üç ay itibarî hizmet süresi eklenir. Bunlardan 49 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde gösterilenler için itibarî hizmet süresi zamları ayrıca eklenir. Söz konusu alt bentte harp ve seferberliğe katılan personelin itibari hizmet süresi ile ilgili düzenleme yer almaktadır.

Her yıl sonunda, sigortalının fiilî hizmet süresine bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile ikinci fıkrası hükümleri uyarınca eklenen itibarî hizmet süresinin her otuz günü için, yılın son ayında sigortalı adına ödenen malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortasına ait sigortalı ve işveren prim toplamı kadar ayrıca itibarî hizmet süresi primi işverenden tahsil edilir. Süresinde yatırılmayan tutarlar için 89 uncu madde hükümleri uygulanır.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir