İş ve Meslek Danışmanlarının Atanma ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Değişti

İş ve Meslek Danışmanlarının Atanma ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Değişti
125×125

İş ve Meslek Danışmanlarının Atanma ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapıldı.

-İş ve meslek danışmanına servis sorumlusu olma imkanı sağlanmıştır.

-Kurum içinden iş ve meslek danışmanlığına atanmayı düzenleyen 11 inci maddede değişiklik yapıldı. Kurumda kadrolu olarak çalışanların iş ve meslek danışmanlığına atanması için en az 2 yıl hizmetinin bulunması şartı getirilmiştir. Daha önceleri süre şartı aranmayıp kadrolu çalışması yeterli sayılıyordu.

Ayrıca kurum çalışanlarından en az %40 oranında çalışma gücünü kaybedenlere de  en az iki yıl hizmeti olmak ve yeterlilik belgesine sahip olmak koşuluyla iş ve meslek danışmanı kadrolarına atanma imkanı tanınmıştır.

-Kurum içinden yeninden iş ve meslek danışmanlığı kadrolarına atanmayı düzenleyen 12 inci madde de değişiklik yapılmıştır.

YÖNETMELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARININ ATANMA İLE ÇALIŞMA USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/3/2015 tarihli ve 29307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş ve Meslek Danışmanlarının Atanma ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (o) bendinde yer alan “personeli” ibaresi “personel veya İş ve Meslek Danışmanını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “çalışan” ibaresi “en az 2 yıl hizmeti bulunan” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Kurumda çalışan ve çalışma gücünden en az %40’ını kaybettiği sağlık kurulu raporu ile tespit edilenlerden İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olanlar, kurumda kadrolu olarak en az 2 yıl hizmeti bulunmaları şartıyla, boş kadro olması ve ihtiyaç duyulması halinde İş ve Meslek Danışmanı kadrolarına atanabilirler. Boş kadro sayısından fazla talep olması halinde birinci fıkrada belirtilen atama kriterleri uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) İş ve Meslek Danışmanı kadrosunda bulunmakta iken çeşitli sebeplerle aynı düzeydeki görevlere veya daha alt görevlere atananlar; 2 yıl geçmedikçe İş ve Meslek Danışmanı kadrosuna yeniden atanamazlar.

(2) Birinci fıkra kapsamında yer alanlar; boş kadro olması, ihtiyaç bulunması ve gereken şartları kaybetmemiş olmaları şartıyla İş ve Meslek Danışmanı kadrosuna yeniden atanabilirler.

(3) Bu madde hükümlerine göre yeniden İş ve Meslek Danışmanı kadrolarına ataması yapılacaklar hakkında 11 inci madde hükümleri uygulanmaz.

(4) Aynı kadroya birden fazla başvuru olması halinde, sırasıyla; daha önce İş ve Meslek Danışmanı unvanında hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik tanınır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir