Hazineye Ait Tarım Arazilerini Kullananların Satış İşlemi Başvurusu

Hazineye Ait Tarım Arazilerini Kullananların Satış İşlemi Başvurusu
125×125

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞINDA SON GÜN 05.12.2018

31 Aralık 2017 tarihli ve  30287 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 382 Sıra Nolu Milli Emlak Genel Tebliğine göre Hazineye ait tarım arazilerinin satışından faydalanabilmek için 05.12.2018 tarihine kadar müracaat etmek gerekiyor.

382 Sıra Nolu Milli Emlak Genel Tebliğine göre, 26/4/2012 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerini, 30/3/2014 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kiralayan ve kira sözleşmesi halen devam eden kiracıları veya bu arazileri aynı süreyle tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği belirlenen kullanıcıları ya da paydaşlarından; başvuru süresi içerisinde bu arazileri doğrudan satın almak için başvuruda bulunan ve tespit ve tebliğ edilen rayiç bedeli itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul edenler Hazineye ait tarım arazilerinin satışından faydalanabilecek kişilerdir.

382 Sıra Nolu Milli Emlak Genel Tebliğine göre satışa konu edilebilecek Hazineye ait tarım arazileri şu şekilde sıralanmıştır:

  1. 26/4/2012 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında (ölçeğine bakılmaksızın nazım imar planları ile 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı) tarımsal amaca ayrılanlar,
  2. Kamu hizmetine tahsis edilmeyen veya fiilen bu amaçla kullanılmayanlar,
  3. Deniz kıyı kenar çizgisine beş bin metre mesafenin dışında bulunanlar,
  4. Tabii ve suni göllerin kıyı kenar çizgisine beş yüz metre mesafenin dışında

bulunanlar,

  1. İçme suyu amaçlı barajların mutlak ve kısa mesafeli koruma alanları dışında kalanlar,
  2. Satış tarihi itibarıyla arazi toplulaştırılması yapılmayacaklar,
  3. Özel kanunlar kapsamında kalmayanlar,
  4. Kadastrosu yapılanlar,

Ayrıca, üzerinde tarımsal amaçlı yapı bulunan taşınmazlar ile esaslı unsuru tarımsal faaliyet olması koşuluyla, üzerinde sürekli ikamet edilen konutların bulunduğu taşınmazlar da satışa konu edilebilecektir.

Hazineye ait tarım arazilerinden henüz kadastrosu yapılmayan yerler kadastrosu yapıldıktan, tescil harici olanlar ile kadastro gören yerlerden iken tescil harici bırakılan yerler tapuda Hazine adına tescil edildikten sonra bu Tebliğ kapsamında değerlendirilecektir.

Tarım arazisi niteliğinde olması ve fiilen tarımsal amaçla kullanılması koşuluyla tapudaki vasıflarına bakılmaksızın Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile imar ve ihya edilerek tarım arazisi niteliği kazandırılan ve fiilen tarımsal amaçla kullanılan taşlık, kayalık, çalılık gibi tescil harici Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler de adı geçen Tebliğ kapsamında değerlendirilir.

26/4/2012 tarihi itibariyle geçerli olan belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan, ancak bu tarihten sonra belediye ve mücavir alan sınırları dışına çıkarılan Hazineye ait tarım arazileri bu Tebliğ kapsamında satışa konu edilmeyerek 31/5/2013 tarihli ve 28663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 355 Sıra Nolu Milli Emlak Genel Tebliği  kapsamında değerlendirilir.

382 Sıra Nolu Milli Emlak Genel Tebliğine göre satışa konu edilmeyecek Hazineye ait tarım arazileri şu şekilde sıralanmıştır:

  1. Hazineye ait tarım arazilerinden; Hatay ili sınırları içerisinde bulunanlar ile Çanakkale İlinin Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri sınırları içerisinde bulunanlar satışa konu edilmez. Ayrıca, Bakanlıkça satılamayacağı tespit edilen ve valiliklere (defterdarlık) bildirilen il, ilçe ve köylerde bulunan Hazineye ait tarım arazileri de satışa konu edilmez.
  2. Hazineye ait tarım arazilerinden; irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilenler ile 23/8/2012 tarihli ve 28390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağaçlandırma Yönetmeliği kapsamında kiraya verilenler satışa konu edilmez.

26/4/2012 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerinin doğrudan satın alınmasında hak sahibi olunabilmesi için;

a) Bu taşınmazların kiracılarının 30/3/2014 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri taşınmazı kiralamış olmaları ve halen kira sözleşmesinin devam ediyor olması, kullanıcılarının ise bu taşınmazları 30/3/2014 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri tarımsal amaçlı kullanıyor olmaları ve kullanımlarının halen devam ettiğinin İdarece belirlenmiş olması ya da bu taşınmazların kullanım ve süre şartlarına tabi olunmaksızın paydaşı olunması,

b) Başvuru süresi içerisinde bu taşınmazları doğrudan satın almak için İdareye başvurulmuş olması,

c) İdarece tespit ve tebliğ edilen rayiç bedelin itiraz ve dava konusu edilmeksizin kabul edilmesi gerekir.

Taşınmazların kullanım sürelerinin tespitinde; kiracı veya kullanıcı hak sahiplerinin taşınmazı kesintisiz olarak kiraladığı veya kullandığı sürelerin toplamı dikkate alınır. Hak sahibi olmayan önceki kiracıların ve kullanıcıların kira ve kullanım süreleri dikkate alınmaz. Nadasa bırakılan arazilerde nadas süresi, kullanım süresine dâhil olacak şekilde dikkate alınır. Taşınmazların nadasa bırakılma durumu ve süresine ilişkin gerektiğinde ilgili gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğünün görüşü alınabilecektir.

Bülent Üngüt

İç Denetçi

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir