Hakim ve Savcıların Derece Yükselmesine İlişkin İlke Kararında Değişiklik Yapıldı

Hakim ve Savcıların Derece Yükselmesine İlişkin İlke Kararında Değişiklik Yapıldı
125×125

Hâkimler ve Savcılar Kurulundan:

HÂKİM VE SAVCILARIN DERECE YÜKSELMESİ ESASLARINA İLİŞKİN İLKE KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR İLKE KARARI

MADDE 1 – 25/04/2017 tarihli ve 30048 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hâkim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararının 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendindeki aile ve iş mahkemelerinde 1000” ibaresi “mahkemesinde 800” şeklinde, (6) numaralı alt bendindeki “1200” ibaresi “1600” şeklinde, (11) numaralı alt bendindeki “3000” ibaresi “1800” şeklinde değiştirilmiş, (12) numaralı alt bentteki “dosyayı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (13) numaralı alt bentteki “işi” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, anılan alt bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki (14) ve (15) numaralı alt bentler eklenmiş, mevcut dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“ 14) Aile mahkemelerinde 1200,

15) İş mahkemelerinde 900 işi,”

“(5) Başarı oranı mümtazen yükselmek için belirlenen düzeye ulaşmış olmakla birlikte, “A” defterinde yükselmek için gerekli iş yüzdesi veya sayısına ulaşamayanlar hakkında da bu maddenin dördüncü fıkrası hükmü uygulanabilir.”

MADDE 2 – Aynı İlke Kararının 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendindeki aile ve iş mahkemelerinde 1200” ibaresi “ mahkemesinde 1000” şeklinde, (6) numaralı alt bendindeki “1400” ibaresi “1800” şeklinde, (11) numaralı alt bendindeki “4000” ibaresi “2100” şeklinde değiştirilmiş, (12) numaralı alt bentteki “dosyayı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (13) numaralı alt bentteki “işi” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, anılan alt bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki (14) ve (15) numaralı alt bentler eklenmiştir.

“14) Aile mahkemelerinde 1400,

15) İş mahkemelerinde 1100 işi,”

MADDE 3 – Aynı İlke Kararının 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendindeki “, aile ve iş mahkemelerinde 1400” ibaresi “ mahkemesinde 1200” şeklinde, (6) numaralı alt bendindeki “1600” ibaresi “2000” şeklinde, (11) numaralı alt bendindeki “5000” ibaresi “2400” şeklinde değiştirilmiş, (12) numaralı alt bentteki “dosyayı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (13) numaralı alt bentteki “işi” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, anılan alt bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki (14) ve (15) numaralı alt bentler eklenmiştir.

“14) Aile mahkemelerinde 1600,

15) İş mahkemelerinde 1300 işi,”

MADDE 4 – Aynı İlke Kararının 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Ancak” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, anılan bendin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak sulh ceza hâkimliklerindeki çalışması mümtazen yükselmek için belirlenen seviyeye ulaşanların, birlikte baktıkları diğer müstemir yetkili mahkemelerdeki iş yüzdelerinin yeterli olmaması halinde ortalama iş yüzdesine beş puan ilave edilir.”

MADDE 5 – Aynı İlke Kararına aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu İlke Kararında Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 6/6/2018 tarihli ve 221 sayılı kararıyla yapılan değişiklikler, 2018 Nisan terfi döneminden itibaren uygulanır.”

MADDE 6 – Aynı İlke Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yüksek” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 -Bu İlke Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 -Bu İlke Kararı hükümlerini Hâkimler ve Savcılar Kurulu yürütür.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir