Enerji Bakanlığının Teşkilat Yapısında Değişiklikler Yapıldı

Enerji Bakanlığının Teşkilat Yapısında Değişiklikler Yapıldı

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişlikle Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının hizmet birimleri yeniden belirlendi. Denetim Hizmetleri Başkanlığının ismi Teftiş Kurulu Başkanlığı olarak değiştirildi.

Nükleer Enerji Genel Müdürlüğünün ismi de Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü olarak değiştirildi. Genel Müdürlüğün görevlerine ilaveler yapıldı.

Destek Hizmetleri ve Personel Daire Başkanlıkları birleştirilerek Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü kuruldu.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

BAZI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 37

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 168 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 168- (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:

a)  Enerji İşleri Genel Müdürlüğü,

b)Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü,

c)Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,

ç) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

d)Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

e)Teftiş Kurulu Başkanlığı,

f)Strateji Geliştirme Başkanlığı,

g)Eneği Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı,

ğ) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,

h)     Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,

ı) Özel Kalem Müdürlüğü.”

MADDE 2- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 170 inci maddesinin başlığı “Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiş, aym maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“d)Milletlerarası transit petrol ve doğalgaz geçiş projelerinin her aşamasında hukuki, teknik, idari ve mali konulardaki hizmetlerin gerçekleştirilmesi için hizmet satm alınmasını sağlamak,

e) Milletlerarası tahkime gidilmesi durumunda Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak tahkim davalarını takip etmek ve teminat mektuplarının teminini zamanında yerine getirmek,

f) Milletlerarası transit petrol ve doğalgaz geçiş proje anlaşmaları uyarınca yatırımcıya sağlanması öngörülen tüm haklar, ruhsatlar, vizeler, izinler, sertifikalar, yetkilendirmeler, kabuller ve onaylar ile ilgili gerekli işlemleri yürütmek,

g)  Milletlerarası transit petrol ve doğalgaz geçiş proje yatmmcılannm talep ettiği dokümantasyon, veri ve diğer bilgileri sağlamak,

ğ) Milletlerarası transit petrol ve doğalgaz geçiş proje anlaşmalarının hükümleri ile uyum sağlamak üzere gerekli hukuki düzenlemelerin yapılması için öneride bulunmak ve çalışmalar yapmak.

h)Milletlerarası transit petrol ve doğalgaz geçiş projelerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak,

ı) Milletlerarası transit petrol ve doğalgaz geçiş projeleri kapsamındaki arazi kamulaştırma bedeli, teminat bedelleri ve transit geçiş ücretinin tahsili ile ilgili işlemleri yürütmek,

i)Milletlerarası transit petrol ve doğalgaz geçiş projeleri ile ilgili sigortalama işlemlerini yürütmek,

j) Milletlerarası transit petrol ve doğalgaz geçiş projeleri ile ilgili olarak bakanlıklar nezdinde koordinasyonu sağlamak,”

MADDE 3- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 171 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

MADDE 171- (1) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlığın görev alanına giren uluslararası ilişkilere ait konularda görevli kuruluşlarla sürekli temas halinde bulunmak ve bunlar arasında koordinasyonu sağlamak,

b)Bakanlığın görev alanına giren uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan meseleler hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bunları değerlendirmek ve teklifleri hazırlamak,

c)Bakanlığın koordinatörlüğünde görevleri ile ilgili konularda teşkil edilen kurullara sekretarya hizmeti yapmak,

ç) Bakanlığın yurtdışı kadrolarında görev yapan personele ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

d)      Bakanlığın uluslararası faaliyetlerinde protokol hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek,

e)Bakanlığın, bağlı ve ilgili kuruluşlarının uluslararası ilişkilerini düzenleyip yürütmek ve koordinasyonu sağlamak,

f)Bakanlığın görev alanına giren konularda Avrupa Birliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve ilgili kuramlarla işbirliği sağlamak,

g)Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”

MADDE 4- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 171/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MADDE 171/B- (1) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a)Bakanlığın personel planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,

b) Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,

c) Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarım düzenlemek ve uygulamak,

ç) Bakanlık birimleri ile işbirliği içinde hizmetlerin önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, kalite standartlarına uygun şekilde yerine getirilmesini takip etmek,

d) İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini takip ve koordine etmek,

e) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

f) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,

g)Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,

ğ) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

h) Afet ve acil durumlarla ilgili olarak iş ve işlemleri yürütmek,

ı) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”

MADDE 5- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 172 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Teftiş Kurulu Başkanlığı

MADDE 172- (1) Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri veya onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:

a) Bakanlık teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,

b)Bakanlığın denetimi altındaki her türlü kuruluş ile gerçek ve tüzel kişilerin faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,

c) Bakanlığın amaçlarım daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun faaliyet göstermesini sağlamak üzere çalışmalar yapmak ve gerekli teklifleri hazırlamak,

ç) Mevzuatın Bakanlığa tanıdığı teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yetkilerini kullanmak,

d)Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”

MADDE 6- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 175 inci ve 176 ncı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 183 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Müfettiş istihdamı

MADDE 183- (1) Bakanlıkta, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesine göre müfettiş ve müfettiş yardımcısı istihdam edilir.”

MADDE 8- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 285 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “kontrolör” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve stajyer kontrolör” ibaresi ve ikinci cümlesinde yer alan “Kontrolörlerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve stajyer kontrolörlerin” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki cetvellerin ilgili bölümünden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, Eneıji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında; Denetim Hizmetleri Başkam, Dış İlişkiler ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü, Destek Hizmetleri Dairesi Başkam kadrolarında bulunanların görevleri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sona erer ve haklarında 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi hükümlerine göre işlem tesis edilir. 2/7/2018 tarihli, ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri saklıdır.

(2)     2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI bölümünde yer alan “Dış İlişkiler ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü” unvanlı kadro “Dış İlişkiler Genel Müdürü” şeklinde, “Nükleer Enerji Genel Müdürü” unvanlı kadro “Nükleer Enerji ve Uluslararası

Projeler Genel Müdürü” şeklinde, “Başdenetçi” unvanlı kadrolar “Başmüfettiş” şeklinde, “Denetçi” unvanlı kadrolar “Müfettiş” şeklinde, “Denetçi Yardımcısı” unvanlı kadrolar “Müfettiş Yardımcısı” şeklinde değiştirilmiştir.

(3)    Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Eneıji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında “Başdenetçi”, “Denetçi” ve “Denetçi Yardımcısı” kadrolarında bulunanlar, kadro dereceleriyle durumlarına uygun “Başmüfettiş”, “Müfettiş” ve “Müfettiş Yardımcısı” kadrolarına başkaca bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Bunların “Başdenetçi”, “Denetçi” ve “Denetçi Yardımcısı” kadrolarında geçirdikleri süreler, “Başmüfettiş”, “Müfettiş” ve “Müfettiş Yardımcısı” kadrolarında geçmiş sayılır.

(4)    Mevzuatta bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaldırılan birimlere ve bunların yöneticilerine yapılan atıflar yeni oluşturulan birimlere ve bunların yöneticilerine yapılmış sayılır.

(5)    Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca kadro unvanları değişenlerin önceki kadro unvanlarına ilişkin olarak mevzuatta yapılmış olan atıflar yeni kadro unvanlarına yapılmış sayılır.

MADDE 10- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

  • SAYILI LİSTE KURUMU -.ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEŞKİLATI: MERKEZ
İPTAL EDİLEN KADROLARIN
SINIFIUNVANIDERECESİADEDİ
GİHDenetim Hizmetleri Başkam11
GİHDestek Hizmetleri Dairesi Başkam11
GİHPersonel Dairesi Başkam11
TOPLAM3

 

  • SAYILI LİSTE KURUMU : DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLATI: MERKEZ
İHDAS EDİLEN KADROLARI 
SINIFIUNVANIDERECESİADEDİ
GİHGenel Müdür Yardımcısı16
TOPLAM6

 

KURUMU : ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADRİ3LARIN
SINIFIUNVANIDERECESİADEDİ
GİHTeftiş Kurulu Başkam11
GİHYönetim Hizmetleri Genel Müdürü11
GİHDaire Başkam13
TOPLAM5

 

 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir