DPB’den TODAİE Öğrencilerinin Aylıksız İzinleri Hakkında Görüş

DPB’den TODAİE Öğrencilerinin Aylıksız İzinleri Hakkında Görüş
125×125

T.C

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

Sayı : 31292642-622.02-E.7038

Konu : TODAİE Yüksek Lisans Programı                               26.10.2018

İlgi : 19/09/2018 tarihli ve 94952863-774.01.99-E.316604 sayılı yazı.

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde yüksek lisans programına kayıtlı olan personelinizin Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne devam etmesi halinde öğrenim süresi boyunca aylıklı izinli sayılıp sayılamayacağı hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 25/6/1958 tarihli ve 7163 sayılı Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Teşkilat Kanununun 15 inci maddesinde, “Amme İdaresi Enstitüsünün giriş müsabakasına katılabilmek için üniversite veya yüksek okul mezunu olmak şarttır. Bu şartı haiz bulunan kimseler arasından, idare heyetinin tesbit edeceği esaslar dairesinde yapılacak müsabaka imtihanını kazananlar Türkiye ve Orta Doğu Amme Enstitüsüne devam edebilirler.

Yukardaki evsafı haiz olup da Devlet dairelerinde, mahalli idarelerde, İktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışanlardan müsabaka imtihanını kazananlara tahsil süresince izin verilir. Bu kimseler bütün özlük haklarından faydalanmakta, maaş ve ödeneklerini kendilerine izin veren daire, müessese ve teşekküllerden almakta devam ederler. Enstitüdeki tahsillerini başarı ile bitirenlerin Enstitüde geçirdikleri müddet kıdemlerine sayılır ve bu müddetin bir katı (1 seneden az olmamak üzere) kıdemlerine eklenir…” hükmü yer almaktaydı.

02/07/2018 tarihli ve 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 125 inci maddesi ile 25/06/1958 tarihli ve 7163 sayılı Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Teşkilat Kanunu yürürlükten kaldırılmış olup, “Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün devri” başlıklı geçici 5 inci maddesinde ise, “… (4) Kapatılan Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla öğrenim görmekte olan öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu tarafından iki ay içinde öğrenim gördükleri alanla ilgili bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilir. Bu şekilde yerleştirilen öğrenciler, mezun oluncaya kadar Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne ödemeleri gereken ücretleri ilgili üniversiteye ödemeye devam ederler.

(5) Birinci, ikinci ve dördüncü fıkraların uygulanması ile ilgili olarak usul ve esasları belirlemeye, uygulamayı yönlendirmeye, her türlü tedbiri almaya ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Yükseköğretim Kurulu görevli ve yetkilidir. Anılan görev ve yetki, üçüncü fıkra bakımından Devlet Personel Başkanlığına aittir.” hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde yüksek lisans programına kayıtlı olan personelinizin Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne devam etmesi halinde ilgiliye 7163 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin mülga olması sebebiyle mezkur hükme istinaden izin verilmesinin mümkün bulunmadığı mütalaa edilmektedir.

Arz ederim.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir