DPB’dan İLKSAN Üyeliği Hakkında Görüş Yazısı

125×125

Devlet Personel Başkanlığı’nın İLKSAN üyeliği hakkında görüş yazısı aşağıda yer almaktadır.

T.C.

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

Sayı : 33964643-045.00-E.1817                                                                                                                                                           16.03.2018

Konu : İLKSAN üyeliği

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI GENEL BAŞKANLIĞINA

İlgi : 09.02.2018 tarihli ve 02/712/EBS/197 sayılı yazı.

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin Üçüncü Kısmının İkinci Bölümünde yer alan Eğitim, Öğretim ve Bilim I iizmct Koluna ilişkin Toplu Sözleşmenin “İLKSAN üyeliği” başlıklı 9 uncu maddesi ile ilgili yargı sürecinden bahisle Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin üçüncü Kısmının İkinci Bölümünde yer alan Eğitim. Öğretim ve Bilim 1 li/mct Koluna ilişkin Toplu Sözleşmenin “İLKSAN üyeliği” başlıklı 27 nci maddesinin uygulanmışına ilişkin Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere. 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının ¿3 üncü maddesinde.

“Memurlar ve diğer kamu görevlileri, toplu sözleşme yapma hakkına sahiptirler.

Toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraflar Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurabilir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararlan kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir.

Toplu sözleşme hakkının kapsamı, istisnaları, toplu sözleşmeden yararlanacaklar, toplu sözleşmenin yapılma şekli, usulü ve yürürlüğü, toplu sözleşme hükümlerinin emeklilere yansıtılması. Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun teşkili, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar kanunla düzenlenir.” hükmü, 128 inci maddesinde ise Devletin, kamu İktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.

Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Ancak, malî ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde,”Bu Kanunun uygulanmasında;…

h) Toplu sözleşme: Ru Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda mutabık kalınması durumunda taraflarca imzalanan sözleşmeyi,…

ifade eder.’ hükmü. “Toplu sözleşmenin kapsamı” başlıklı 28 inei maddesinin üçüncü fıkrasında. “Toplu sözleşme hükümleri, sözleşmenin yapıldığı tarihi takip eden iki mali yıl için geçerlidir.” hükmüne yer verilmiştir.

Anayasa gereği memurların ve diğer kamu görevlilerinin hak ve yükümlülüklerini yasa ile düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak Anayasa, mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümlerinin saklı olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla memurların ve diğer kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları kapsamına giren hususlarda toplu sözleşme (veya toplu sözleşme hükmünde olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Karan) hükümleriyle düzenleme yapılabileceği hususunda kuşku bulunmamaktadır.

Anayasa ve 4688 sayılı Kanunda toplu sözleşme (veya toplu sözleşme hükmünde olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı)’nın kesin olduğu belirtilmiştir. Toplu sözleşme (veya toplu sözleşme hükmünde olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Karan) ’nın kesin olması dolayısıyla ilgili tüm kamu idarelerini bağlayan ve uygulanması zorunlu bir hukuk kuralı niteliği taşımaktadır.

Yukarıdaki hükümler ve açıklamalar çerçevesinde. 4. Dönem Toplu Sözleşme hükümlerinin yürürlükte olduğu süre boyunca uygulanması gerekliği mütalaa edilmektedir.

Arz ederim.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir