Destekleme ve Yetiştirme Kursunda Görevli Öğretmenlere Nöbet Görevi Verilmeyecek

Destekleme ve Yetiştirme Kursunda Görevli Öğretmenlere Nöbet Görevi Verilmeyecek
125×125

Hafta sonu açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında öğretmenlere nöbet görevi verilmesi üzerine bir sendika tarafından Milli Eğitim Bakanlığına  yazı yazıldı. Söz konusu yazıda;

1-İlgi yönetmelik hükümlerine göre okul/kurumlarda hafta sonlarında açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında mevzuatta  hüküm bulunmadığından nöbetçi öğretmen görevlendirilmemesi ve konuyla ilgili Valiliklerin uyarılması,

2-Şayet, mevzuatta değişikliğe gidilerek hafta içinde olduğu gibi öğretmenlerin nöbet hizmetlerine ücret ödenecek ise yapılacak yasal düzenlemeye müteakip kurslarda nöbetçi öğretmen görevlendirilmesi ve ücretlerinin okul/kurumlarınca ödenmesi,

talep edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı talebimize binaen gönderdiği cevabi yazıda “Toplu Sözleşmenin söz konusu hükmü incelendiğinde de görüleceği üzere, nöbet görevi kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için örgün eğitim kurumlarında ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri olması, mevzuatı  uyarınca ilgiliye nöbet görevi verilmesi ve bu görevin de fiilen yerine getirilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, Toplu Sözleşmenin 2’nci maddesinde nöbet görevine yer verilmediği ve ayrıca nöbet görevi karşılığı ek ders ücreti ödemesinin de nöbet görevinin fiilen yerine getirilmesi  şartına bağlanmış olduğundan, söz konusu 2’nci maddedeki durumlardan kaynaklanan sebeplerle nöbet görevini yerine getirmeyen yönetici ve öğretmenlerin nöbet görevlerini yapmış sayılmayacaklarından nöbet görevi ile ilgili herhangi bir ödeme yapılamayacağı mütalaa edilmektedir.

Sonuç olarak; destekleme ve yetiştirme kurslarında görev yapan öğretmenlere, nöbet görevi ve nöbet ücreti ödemelerini düzenleyen madde kapsamında yer verilmediğinden, nöbet görevine bağlı olarak ek ders ücreti ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.” ifadelerine yer vermiştir.

Bakanlığın cevabi yazısındaki açıklamalara göre destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alan öğretmenlere mevzuatta yer verilmediğinden nöbet görevine bağlı ek ders ücreti ödenemeyeceği belirtilmiştir. Ayrıca, yürürlükte bulunan Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde destekleme ve yetiştirme kurslarında öğretmenlere nöbet görevi verilebileceğine dair bir düzenleme de bulunmamaktadır.

Bu bağlamda, meri mevzuatımızda destekleme ve yetiştirme kurslarında öğretmenlere nöbet görevi verilebileceğine dair bir düzenleme olmadığından ve bakanlığın ilgili yazısında mevzuatta düzenleme bulunmadığından ek ders ücreti ödenemeyeceği belirtildiğinden öğretmenlere, destekleme ve yetiştirme kurslarında nöbet görevi verilmeyecektir.

TC.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Sayı : 26022156- 10.04-E. 17267267                    24.09.2018
Konu : Destekleme ve Yetiştirme Kursları

TÜRK EĞİTİM-SEN GENEL MERKEZÎNE
(Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

Talatpaşa Bulvarı No: 160/6 Cebeci/ANKARA

İlgi:         Personel Genel Müdürlüğünün 18.09.2018 tarihli ve 28892082-915.99-E. 16664122 sayılı yazısı.

Bakanlığımıza bağlı eğilim kurumlarında açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında nöbetçi Öğretmen görevleııdirilmemesi, bu kurslarda nöbetçi öğretmen görevlendirilecek ise ilgili mevzuatında düzenleme yapılarak ücret ödenmesi talebine ilişkin ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliğinin “Öğretmenlere nöbet görevi verilmesinin esasları” başlıklı 91’inci maddesinin 2’nci fıkrasının c bendinde: “Nöbet görevi, ilk dersten 15 dakika önce başlar, son ders bitiminden 15 dakika sonra biter. İkili öğretimin yapıldığı okullarda öğretmenler, tek devrede nöbet tutarlar.” denilmektedir.

23/08/2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmi Gazete’dc yayımlanan uKamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklan içeren Üçüncü kısmının “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme11 başlıklı ikinci bölümünde ise;

Örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti

MADDE 22 – (1) Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2016 yılında haftada 2 saati 2017 yılında ise haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir.” hükmüne yer verilmiştir.

Toplu Sözleşmenin söz konusu hükmü incelendiğinde de görüleceği üzere, nöbet görevi kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için örgün eğitim kurumlarında ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri olması, mevzuatı uyarınca ilgiliye nöbet görevi verilmesi ve bu görevin de fiilen yerine getirilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, Toplu Sözleşmenin 2’nci maddesinde nöbet görevine yer verilmediği ve ayrıca nöbet görevi karşılığı ek ders ücreti ödemesinin de nöbet görevinin fiilen yerine getirilmesi şartına bağlanmış olduğundan, söz konusu 2’nci maddedeki durumlardan kaynaklanan sebeplerle nöbet görevini yerine getirmeyen yönetici ve öğretmenlerin nöbet görevlerini yapmış sayılmayacaklarından nöbet görevi İle ilgili herhangi bir ödeme yapılamayacağı mütalaa edilmektedir.

Sonuç olarak; destekleme ve yetiştirme kurslarında görev yapan öğretmenlere, nöbet görevi ve nöbet ücreti ödemelerini düzenleyen madde kapsamında yer verilmediğinden, nöbet görevine bağlı olarak ek ders ücreti ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.

Ayrıca, konu hakkında bazı valiliklerle çeşitli tarihlerde yazışmalar da yapılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Mehmet Nezir GÜL

Bakan a.

Genel Müdür V.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir