Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (2018/3 Sayılı) Yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (2018/3 Sayılı) Yayımlandı
125×125

Cumhurbaşkanlığından:

GENELGE

2018/3

2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan kurul, komisyon ve komitelere, ekli (1) sayılı listede belirtilen mevzuatta verilmiş olan görev ve yetkilerin karşılarında gösterilen kurum ya da makam tarafından kullanılması,

Mezkûr kurul, komisyon ve komitelerin görev ve yetkilerine ilişkin olarak diğer mevzuatta yapılan atıflardan; politika belirleme ve istişari nitelikte olanların ilgili Cumhurbaşkanlığı politika kuruluna, icrai nitelikte olanların ise mezkûr listede karşılarında gösterilen ilgili kurum ya da makama yapılmış sayılması, uygun görülmüştür.

Ekli (2) sayılı listede belirtilen Başbakanlık Genelgeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

NOKURUL/

KOMİSYON/

KOMİTE

GÖREV VE YETKİNİN YER ALDIĞI MEVZUATGÖREV VE YETKİNİN TEVDİ EDİLDİĞİ KURUM/MAKAM
  3/6/2011 tarihli ve 641 sayılı Kalkınmaya İlişkin Bazı Kurullar Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı planlamada ve politika hedeflerin tayininde Cumhurbaşkanına yardımcı olmak” ibaresiCUMHURBAŞKANLIĞI EKONOMİ POLİTİKALARI KURULU
  641 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “hazırlanacak kalkınma planları ile yıllık programlan, Cumhurbaşkanına sunulmadan önce, belirlenen amaçlara uygunluk ve yeterlik bakımından incelemek” ibaresiCUMHURBAŞKANLIĞI POLİTİKA KURULLARI
1.YÜKSEK

PLANLAMA

KURULU

641 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentleriCUMHURBAŞKANI
8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile 5 inci maddesinin birinci fıkrasıCUMHURBAŞKANI
  21/2/2013 tarihli ve 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrası ile 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasıCUMHURBAŞKANI
  2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasıCUMHURBAŞKANI

 

 

  18/5/1994 tarihli ve 527 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarıCUMHURBAŞKANI
  8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrası, 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi, 11 inci maddesinin birinci fıkrası, 15 inci maddesinin ikinci ve yedinci fıkraları, 27 nci maddesinin birinci fıkrası, 37 nci maddesinin ikinci fıkrası, 38 inci maddesinin birinci fıkrası, 54 üncü maddesinin birinci fıkrası, 55 inci maddesinin birinci fıkrası, 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi, 62 nci maddesinin birinci fıkrasıCUMHURBAŞKANI
  233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 38 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarıHAZÎNE VE MALİYE BAKANLIĞI
  233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 56 nci maddesinin ikinci fıkrasıİLGİLİ BAKAN
  2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasıCUMHURBAŞKANI
  6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasıCUMHURBAŞKANI
  641 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendiHAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
2.PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU641 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi-CUMHURBAŞKANLIĞI EKONOMİ POLİTİKALARI KURULU -HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI -TİCARET BAKANLIĞI
  641 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendiHAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

 

3.ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında KanunCUMHURBAŞKANI
4.BÖLGESEL GELİŞME YÜKSEK KURULU641 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23/A maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleriCUMHURBAŞKANI
641 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23/A maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendiSANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
5.BÖLGESEL

GELİŞME

KOMİTESİ

641 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23/A maddesinin dördüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleriCUMHURBAŞKANLIĞI EKONOMİ POLİTİKALARI KURULU
641 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23/A maddesinin dördüncü fıkrasının (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentleriSANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
6.KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU641 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleriHAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
7.ENERJİ

VERİMLİLİĞİ

KOORDİNASYON

KURULU

18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği KanunuENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
8.FİNANSAL

İSTİKRAR

KOMİTESİ

9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Fiyat İstikrarı ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi-HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI -CUMHURBAŞKANLIĞI EKONOMİ POLİTİKALARI KURULU
4059 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b), (c), (ç) ve (d) bentleriHAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
9.MESLEKİ eğitim KURULU5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim KanunuMİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

 

10.KARAYOLU

TRAFİK

GÜVENLİĞİ

KURULU

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu-İÇİŞLERİ BAKANLIĞI -CUMHURBAŞKANLIĞI GÜVENLİK VE DIŞ POLİTİKALAR KURULU
11.SIBER GÜVENLİK KURULU5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasıCUMHURBAŞKANI
12.TARIMSAL DESTEKLEME VE YÖNLENDİRME KURULU18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi-TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI -HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
5488 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (c) ve (ç) bentleriTARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
13.BIYOGUVENLIK

KURULU

18/3/2010 tarihli ve 5977 sayılı Biyogüvenlik KanunuTARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
14.YÜKSEK ÇEVRE KURULU9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendiCUMHURBAŞKANLIĞI YEREL YÖNETİM POLİTİKALARI KURULU
2872 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendiÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
2872 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendiCUMHURBAŞKANI
15.SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU KURULU3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Sosyal Hizmetler Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (c) bentleriCUMHURBAŞKANI
633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendiÇALIŞMA, SOSYAL HİZMETLER VE AİLE BAKANLIĞI
633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinde yer alan “Toplumda dayanışma ve paylaşma bilincini geliştirmek ve desteklemek üzere bilimsel, sosyal ve kültürel programlar ve projeler önermek” ibaresiCUMHURBAŞKANLIĞI SOSYAL POLİTİKALAR KURULU

 

  633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinde yer alan “hazırlanan projelere destek sağlamak” ibaresiÇALIŞMA, SOSYAL HİZMETLER VE AİLE BAKANLIĞI
16.AHISKA TÜRKLERİNİN KABULÜ ÜST KOMİSYONU2/7/1992 tarihli ve 3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Kabulü ve İskanına Dair KanunİÇİŞLERİ BAKANLIĞI
17.ARAŞTIRMA

ALTYAPILARI

KURULU

3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun

(Mezkûr Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan Komitenin başkanlığını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili Bakan Yardımcısı yürütür.)

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANININ BAŞKANLIĞINDA, MİLLİ EĞİTİM BAKANI, CUMHURBAŞKANLIĞI BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK POLİTİKALARI KURULU İLE EĞİTİM VE ÖĞRETİM POLİTİKALARI KURULU BAŞKANVEKİLLERİ, STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANINDAN OLUŞAN ARAŞTIRMA ALTYAPILARI KOMİSYONU
18.ENDÜSTRİ

BÖLGELERİ

KOORDİNASYON

KURULU

9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun-CUMHURBAŞKANLIĞI BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK POLİTİKALARI KURULU -SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
19.DEVLET DESTEKLERİNİ İZLEME VE DENETLEME KURULU13/10/2010 tarihli ve 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun-CUMHURBAŞKANLIĞI EKONOMİ POLİTİKALARI KURULU -CUMHURBAŞKANI

 

 

(2) SAYILI LİSTE

SIRA NO.GENELGE NUMARASI
12016/19
22016/17
32015/17
42015/16
52010/15
62010/8
72010/3
82009/16
92008/12
102007/33
112007/8
122007/6
132006/31
142006/12
152005/29
162005/9
172004/24
182002/14
191998/12
201993/12
211992/30

 

 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir