Cumhurbaşkanlığı, 2019 Yılında Atama Yapılabilecek Kadro Sayılarını Duyurdu

Cumhurbaşkanlığı, 2019 Yılında Atama Yapılabilecek Kadro Sayılarını Duyurdu

  2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi gereğince, kamu idare, kurum ve kuruluşlarının memur ve öğretim elemanı kadrolarına 2019 yılı içinde açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin diğer hususların belirlenmesine dair 4/2/2019 tarihli ve 2019-47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

4/2/2019 TARİHLİ VE 2019/47 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi uyarınca, anılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kamu idare, kurum ve kuruluşlarının 2019 yılı için memur ve öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayıları ekli (1) ve (2) sayılı listelerde gösterilmiştir.

MADDE 2- (1) Kamu idare, kurum ve kuruluşlarınca;

a) Hâkimlik ve savcılık mesleği ile bu meslekten sayılan görevlere yapılacak atamalar,

b) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca asistan kadrolarına yapılacak atamalar,

c)7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 1 inci ve ek 6 ncı maddeleri uyarınca yapılacak atamalar,

ç) Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında münhasıran vergi ve sosyal güvenlik alanlarında istihdam edilecek yardımcı kadrolarına yapılacak atamalar,

d)  14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesine göre yapılacak engelli personel atamaları,

e)27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında veya diğer ilgili mevzuata göre yapılacak askerî personel atamaları,

f) Emniyet hizmetleri sınıfında, jandarma hizmetleri sınıfında ve sahil güvenlik hizmetleri sınıfında bulunan kadrolara yapılacak atamalar,

g) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi uyarınca yapılacak atamalar,

ğ) Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden; döner sermaye teşkilatında bulunan kadrolar hariç olmak üzere bakanlık ile bağlı kuruluşlarının veya aynı bakanlığa bağlı kuruluşların kendi aralarında yapacakları nakiller,

h) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak nakiller,

ı) Yargı kararlarının yerine getirilmesi amacıyla yapılacak atamalar,

i)  Öğretim üyesi kadrolarına yapılacak atamalar,

j) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ve Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamalar,

k) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun uyarınca yurt dışına eğitim amacıyla gönderilenlerden öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalar,

1) 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadrolar,ilgili mevzuatı uyarınca atama işleminin gerçekleşmesi ile ihdas olunmuş sayılan kadrolar ile bakan müşaviri kadrolarına yapılacak atamalar,

m) 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 34 üncü maddesi, 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun ek 1 inci maddesi, 11/12/2010 tarihli ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanununun 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası, 6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanunun 12 inci maddesinin üçüncü fıkrası ve 30/11/2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası uyarınca Adalet Bakanlığına nakil suretiyle yapılacak atamalar,

atama sayısı sınırlamalarına tabi değildir.

(2) Yükseköğretim kurulularının öğretim üyesi dışındaki boş öğretim elemanı kadrolarına, 2018 yılında emeklilik, ölüm, istifa, nakil, eğitimin tamamlanması veya başarısızlık sonucu kurulularından ayrılan araştırma görevlisi sayısı kadar daha açıktan veya nakil suretiyle atama yapılabilir.

(3)Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının döner sermaye teşkilatlarından merkez ve taşra teşkilatlarına yapılacak atamalar atama sayısı sınırlamalarına tabidir.

MADDE 3- (1) 2018 yılında verilmiş bulunan açıktan ve naklen atama izinleri dâhilinde 31/12/2018 tarihi itibarıyla;

a)Naklen atama işlemlerinde, muvafakat talebi söz konusu personelin görev yaptığı kurum veya kuruluşa gönderilmiş bulunan,

b) Açıktan yapılacak atamalarda sınav ilanı yapılan,

c)Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapılması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından talep edilen,

ve 2018 yılında sonuçlandırılamayan atama işlemleri, 2018 yılında verilmiş bulunan atama izinlerinden kullanılması kaydıyla ekli listelerde belirtilen sayılara bağlı kalınmaksızın, 2019 yılında tamamlanabilecektir.

(2) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerinin sonuçlanmaması sebebiyle 31/12/2018 tarihi itibarıyla tamamlanamamış atama işlemleri, işlemin ait olduğu yıl atama izninden kullanılması kaydıyla 2019 yılında tamamlanabilecektir.

(3)  Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde personel alımına öncelik verilmesi ve genç işgücünün kamu yönetimine kazandırılması amacıyla; verilen atama izin sayısının en fazla yüzde 2’si, daire başkanı ve daha üst yönetici kadroları ile kariyer meslek kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca yapılacak atamalar için kullanılabilecektir. Atama izin sayıları 50 adedin altında kalan kurumlarda ise bu sayı 1 adet olarak uygulanacaktır.

MADDE 4- (1) Bu Karar 1/1/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Karar tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 (1) SAYILI LİSTE

KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI
SIRA NOKURUM ADIİZİN VERİLEN ATAMA SAYISI
1ANAYASA MAHKEMESİ5
2YARGITAY5
3DANIŞTAY5
4HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU5
5SAYIŞTAY5
6YÜKSEK SEÇİM KURULU5
7ADALET BAKANLIĞI10
8AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI10
9ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI10
10DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI10
11ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI10
12GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI10
13HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI10
14İÇİŞLERİ BAKANLIĞI10
15KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI10
16MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI10
17MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI10
18SAĞLIK BAKANLIĞI10
19SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI10
20TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI10
21TİCARET BAKANLIĞI10
22ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI10
23DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI5
24DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI5
25İLETİŞİM BAŞKANLIĞI5
26MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI5
27SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI5
28STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI5
29ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI3
30AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI5
31ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ2
32ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ2
33ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU2
34ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ3
35AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI5
36ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI2
37DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2
38DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ3
39DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI3
40DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ5
41DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ3
42DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI3
43DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI3
44EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ5
45GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI3
46GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI5
47GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ5
48HELAL AKREDİTASYON KURUMU3
49JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI5
50KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU5
51KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ5
52KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI3
53MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ5
54MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ5
55METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ5
56MİLLÎ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2
57MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI3
58NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ5
59ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ5
60ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI3
61ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI5
62SAIIİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI5
63SOSYAL GÜVENLİK KURUMU5
64TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ5
65TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI3
66TÜRK DİL KURUMU2
67TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI5
68TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU5
69TÜRK TARİH KURUMU2
70TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ3
71TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU3
72TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU3
73TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU5
74TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ5
75TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI3
76ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI2
77VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ5
78YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI5
79YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BAŞKANLIĞI2
80YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI5
TOPLAM416
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

SIRA NOKURUM ADIİZİN VERİLEN ATAMA SAYISI
1ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ5
2ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ5
3ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ5
4AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ5
5AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ5
6AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ5
7AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ5
8AKSARAY ÜNİVERSİTESİ5
9ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ5
10AMASYA ÜNİVERSİTESİ5
11ANADOLU ÜNİVERSİTESİ5
12ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ5
13ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ5
14ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ5
15ANKARA ÜNİVERSİTESİ5
16ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ5
17ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ5
18ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ5
19ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ5
20AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ5
21BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ5
22BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ5
23BARTIN ÜNİVERSİTESİ5
24BATMAN ÜNİVERSİTESİ5
25BAYBURT ÜNİVERSİTESİ5
26BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ5
27BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ5
28BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ5
29BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ5
30BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ5
31BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ5
32BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ5
33BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ5
34ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ5
35ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ5
36ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ5
37DİCLE ÜNİVERSİTESİ5
38DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ5
39DÜZCE ÜNİVERSİTESİ5
40EGE ÜNİVERSİTESİ5
41ERCİYES ÜNİVERSİTESİ5
42ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ5
43ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ5
44ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ5
45ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ5
46FIRAT ÜNİVERSİTESİ5
47GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ5
48GAZİ ÜNİVERSİTESİ5
49GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ5
50GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ5
51GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ5
52GİRESUN ÜNİVERSİTESİ5
53GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ5
54HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ5
55HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ5
56IIARRAN ÜNİVERSİTESİ5
57HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ5
58HİTİT ÜNİVERSİTESİ5
59IĞDIR ÜNİVERSİTESİ5
60ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ5
61İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ5
62İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ5
63İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ5
64İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ5
65İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ5
66İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ – CERRAHPAŞA5
67İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ5
68İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ5
69İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ5
70İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ5
71KAFKAS ÜNİVERSİTESİ5
72KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ5
73KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ5
74KARABÜK ÜNİVERSİTESİ5
75KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ5
76KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ5
77KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ5
78KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ5
79KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ5
80KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ5
81KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ5
82KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ5
83KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ5
84KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ5
85KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ5
86KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ5
87MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ5
88MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ5
89MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ5
90MARMARA ÜNİVERSİTESİ5
91MERSİN ÜNİVERSİTESİ5
92MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ5
93MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ5
94MUNZUR ÜNİVERSİTESİ5
95MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ5
96NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ5
97NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ5
98NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ5
99ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ5
100ORDU ÜNİVERSİTESİ5
101ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ5
102OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ5
103PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ5
104RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ5
105SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ5
106SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ5
107SAKARYA ÜNİVERSİTESİ5
108SAMSUN ÜNİVERSİTESİ5
109SELÇUK ÜNİVERSİTESİ5
110SİİRT ÜNİVERSİTESİ5
111SİNOP ÜNİVERSİTESİ5
112SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ5
113SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ5
114SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ5
115ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ5
116TARSUS ÜNİVERSİTESİ5
117TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ5
118TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ5
119TRABZON ÜNİVERSİTESİ5
120TRAKYA ÜNİVERSİTESİ5
121TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ5
122UŞAK ÜNİVERSİTESİ5
123VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ5
124YALOVA ÜNİVERSİTESİ5
125YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ5
126YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ5
127ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ5
TOPLAM635
(2) SAYILI LİSTE

(AKADEMİK PERSONEL KADROLARI)
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
SIRA NOKURUM ADIİZİN VERİLEN ATAMA SAYISI
1ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ15
2ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ15
3ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ15
4AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ25
5AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ20
6AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ20
7AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ35
8AKSARAY ÜNİVERSİTESİ30
9ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ25
10AMASYA ÜNİVERSİTESİ25
11ANADOLU ÜNİVERSİTESİ30
12ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ30
13ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ10
14ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ10
15ANKARA ÜNİVERSİTESİ55
16ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ25
17ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ17
18ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ20
19ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ30
20AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ25
21BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ25
22BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ25
23BARTIN ÜNİVERSİTESİ20
24BATMAN ÜNİVERSİTESİ16
25BAYBURT ÜNİVERSİTESİ20
26BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ20
27BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ25
28BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ20
29BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ30

 

SIRA NOKURUM ADIİZİN VERİLEN ATAMA SAYISI
30BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ25
31BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ30
32BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ20
33BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ35
34ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ25
35ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ20
36ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ35
37DİCLE ÜNİVERSİTESİ25
38DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ30
39DÜZCE ÜNİVERSİTESİ30
40EGE ÜNİVERSİTESİ30
41ERCİYES ÜNİVERSİTESİ35
42ERZİNCAN BİNALI YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ25
43ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ15
44ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ25
45ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ20
46FIRAT ÜNİVERSİTESİ20
47GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ12
48GAZİ ÜNİVERSİTESİ50
49GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ20
50GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ25
51GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ25
52GİRESUN ÜNİVERSİTESİ25
53GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ20
54HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ55
55HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ15
56HARRAN ÜNİVERSİTESİ25
57HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ25
58HİTİT ÜNİVERSİTESİ25
59ıĞDIR ÜNİVERSİTESİ20
60İSPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ20
61İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ25
62İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ20
SIRA NOKURUM ADIİZİN VERİLEN ATAMA SAYISI
63STANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ25
64İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ40
65İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ55
66İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ – CERRAHPAŞA50
67İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ20
68İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ20
69İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ20
70İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ25
71KAFKAS ÜNİVERSİTESİ25
72KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ20
73KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ25
74KARABÜK ÜNİVERSİTESİ25
75KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ25
76KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ20
77KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ25
78KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ20
79KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ25
80KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ20
81KIRŞEHİR AHİ F.VRAN ÜNİVERSİTESİ30
82KlLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ20
83KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ30
84KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ25
85KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ25
86KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ20
87MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ20
88MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ25
89MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ20
90MARMARA ÜNİVERSİTESİ30
91MERSİN ÜNİVERSİTESİ25
92MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ15
93MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ25
94MUNZUR ÜNİVERSİTESİ20
95MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ30
SIRA NOKURUM ADIİZİN VERİLEN ATAMA SAYISI
96NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ20
97NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ20
98NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ25
99ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ35
100ORDU ÜNİVERSİTESİ30
101ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ35
102OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ20
103PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ30
104RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ40
105SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ20
106SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ25
107SAKARYA ÜNİVERSİTESİ30
108SAMSUN ÜNİVERSİTESİ20
109SELÇUK ÜNİVERSİTESİ35
110SİİRT ÜNİVERSİTESİ30
111SİNOP ÜNİVERSİTESİ20
112SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ20
113SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ25
114SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ25
115ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ20
116TARSUS ÜNİVERSİTESİ20
117TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ25
118TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ30
119TRABZON ÜNİVERSİTESİ20
120TRAKYA ÜNİVERSİTESİ25
121TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ20
122UŞAK ÜNİVERSİTESİ30
123VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ25
124YALOVA ÜNİVERSİTESİ25
125YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ30
126YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ25
127ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ25
TOPLAM3.200

Kararın pdf formatını okumak için tıklayınız

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir