CMK ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Neler Değişecek?

CMK ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Neler Değişecek?
125×125

20 Şubat 2019 tarihinde TBMM’de kabul edilen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun getirdikleri.

A) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda yapılan değişiklikler

1. İcra ve İflas Kanununun 364 üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen icra hukuk kararlarına ilişkin temyiz sınırı 40.000 TL’den 58.800 TL’ye çıkarılarak, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile yeknesaklık sağlanmıştır.

2.   İcra ve İflas Kanununun 364 üncü maddesi, aynı Kanunun ek 1 inci maddesinde sayılan maddelere eklenerek 58.800 TL olarak belirlenen temyize ilişkin parasal sınırın her yıl yeniden değerleme oranında artırılması hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, Kanunun 363 ve 364 üncü maddelerindeki parasal sınırların uygulanmasında hükmün verildiği tarihteki sınırın esas alınması sağlanmıştır.

3. Yukarıda belirtilen düzenlemelerle bağlantılı olarak İcra ve İflas Kanununa eklenen geçici 16 ncı maddeyle, 2/12/2016 tarihinden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar verilen nihai kararlar bakımından temyiz sınırının 40.000 TL olarak uygulanacağı açıkça düzenlenmiştir.

B)2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda yapılan değişiklikler

4. Hâkimler ve Savcılar Kanununun 9/A maddesinde yapılan düzenlemeyle, hakim ve savcı adaylığı yazılı sınavında başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alma şartı getirilmiştir.

Ayrıca, Mülakat Kurulunun oluşumu yeniden düzenlenmiştir. Buna göre Mülakat Kurulunun; Adalet Bakanının görevlendireceği bakan yardımcısının başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri, Hukuk İşleri ve Personel Genel Müdürleri olmak üzere toplam 5 üyeden oluşacağı hükme bağlanmıştır.

5. Hâkimler ve Savcılar Kanununun 10 uncu maddesinde değişiklik yapılarak, mülga 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunundaki hükümler çerçevesinde, öncelikle adaylık süresinin 2 yıl (avukatlık mesleğinden alınanlar için 1 yıl) olduğu ve bu sürenin eğitim ve staj dönemlerini kapsadığı hüküm altına alınmış; adayların eğitimlerinin sonunda yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacakları, yazılı sınavdan en az yetmiş puan alanların sözlü sınava girmeye hak kazanacakları, yazılı sınavda başarı gösteremeyenlere iki ay içinde bir sınav hakkı daha tanınacağı düzenleme altına alınmıştır.

Adaylık sonunda başarılı sayılabilmek için, yazılı sınav puanının yüzde altmışı ile sözlü sınav puanının yüzde kırkının toplamının en az yetmiş puan olması gerekmektedir.

Değişiklikle ayrıca, yazılı ve sözlü sınav kurullarının oluşumu düzenlenmiştir. Buna

göre;

–  Yazılı sınav kurulu, adaylara ders verenler arasından Eğitim Dairesi Başkanı tarafından seçilen bir başkan ile dört asıl ve iki yedek üyeden,

–  Sözlü sınav kurulu, Personel Genel Müdürü başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı ve Eğitim Dairesi Başkanı ile adaylara ders verenler arasından ilgili bakan yardımcısınca seçilen iki asıl ve bir yedek üyeden,

oluşacaktır.

C) 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye

Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunda yapılan değişiklik

6. İş yoğunluğu dikkate alınarak bölge adliye mahkemesi dairelerinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından birden fazla heyet oluşturulabilmesine ve yeni heyetlerin başkanının Kurul tarafından belirlenebilmesine imkan tanınmıştır.

D)     5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda yapılan değişiklikler

7.  Anayasa Mahkemesinin 27/12/2018 tarihli ve 2018/71 E., 2018/118 K. sayılı Kararında belirttiği iptal nedeni doğrultusunda yapılan düzenlemeyle;

İki yıl ve daha az hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı ilk defa bölge adliye mahkemelerince verilen mahkumiyet kararlarına karşı temyiz kanun yolu açılmıştır. Bu kapsamda verilen mahkumiyet kararlarından Ceza Muhakemesi Kanununun 272 nci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında kalanlar temyiz edilemeyecektir.

İki yıla kadar hapis cezası gerektiren suçlar bakımından verilen diğer kararlar ise yine bölge adliye mahkemelerinde kesinleşecektir.

8.  Ceza Muhakemesi Kanununun 304 üncü maddesinde yapılan düzenlemeyle Yargıtay tarafından karara bağlanan dosyaların gönderileceği merciler yeniden belirlenmiştir.

Yargıtay tarafından verilen onama veya düzelterek onama kararlarına ilişkin dosya doğrudan ilk derece mahkemesine gönderilecektir.

Bölge adliye mahkemesinin istinaf başvurusunun esastan reddi kararlarının temyizi halinde Yargıtayca verilen bozma kararı üzerine dosyanın, gereği için ilk derece mahkemesine gönderilmesi sağlanmıştır.

Yargıtayın bozma kararı, hukuka aykırılığın düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddi kararına ilişkin ise dosyanın gereği için ilk derece mahkemesine gönderilmesi sağlanmış; ancak Yargıtayın bozma kararının içeriği doğrultusunda dosyayı ilk derece mahkemesi yerine bölge adliye mahkemesine de gönderebilmesine imkan tanınmıştır.

Dosyanın ilk derece mahkemesine gönderildiği hallerde kararın bir örneği de bölge adliye mahkemesine gönderilecektir.

9.Ceza Muhakemesi Kanununun 304 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yapılan düzenlemeyle bağlantılı olarak 307 nci maddede değişiklik yapılmıştır.

İstinaf başvurusunun esastan reddi veya hukuka aykırılığın düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddi kararlarının temyizi halinde Yargıtay tarafından verilen bozma kararı ilk derece mahkemesine gönderildiğinde bozmaya uyularak yeniden karar verilmesi halinde bu karar, istinaf kanun yolu yerine doğrudan temyiz kanun yolu incelemesine tabi olacaktır.

Bu kural uygulanırken istinaf veya temyiz kanun yolu sınırlarına bakılmayacaktır.

10. Ceza Muhakemesi Kanununun 304 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yapılan düzenlemeye ilişkin geçiş hükmü getirilmiştir.

Bölge adliye mahkemesince istinaf başvurusunun esastan reddine veya hukuka aykırılığın düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddine dair verilen kararların Yargıtay tarafından bozulması durumunda bölge adliye mahkemesi yerine doğrudan ilk derece mahkemesine gönderilmesine ilişkin bu Kanunla düzenlenen 304 üncü maddenin ikinci fıkrası hükmünün, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra Yargıtay tarafından verilen bozma kararları hakkında uygulanacağı düzenlenmiştir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir