Birinci Sınıf Hakim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesine İlişkin İlke Kararında Değişiklik Yapıldı

Birinci Sınıf  Hakim ve Savcıların Çalışmalarının  Değerlendirilmesine İlişkin İlke Kararında Değişiklik Yapıldı
125×125

Hâkimler ve Savcılar Kurulundan:

BİRİNCİ SINIFA AYRILAN VE BİRİNCİ SINIF OLAN HÂKİM VE SAVCILARIN ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ESASLARINA İLİŞKİN İLKE KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR İLKE KARARI

MADDE 1 — 25/04/2017 tarihli ve 30048 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin Kararının 6 ncı maddesinin mevcut birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Meslekten ayrıldıktan sonra yeniden mesleğe girenlerin yukarıdaki şartlar gerçekleşse dahi başarılı sayılabilmeleri için en az iki yıllık süreyi meslekte geçirmeleri zorunludur.”

MADDE 2 — Aynı İlke Kararının 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendindeki aile ve iş mahkemelerinde 1500” ibaresi “mahkemesinde 1200” şeklinde, (6) numaralı alt bendindeki “1800” ibaresi “2400” şeklinde, (11) numaralı alt bendindeki “4500” ibaresi “2700” şeklinde değiştirilmiş, (12) numaralı alt bentteki “dosyayı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (13) numaralı alt bentteki “işi” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, anılan alt bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki (14) ve (15) numaralı alt bentler eklenmiş, mevcut dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“14) Aile mahkemelerinde 1800,

15) İş mahkemelerinde 1350 işi,”

“(5) Başarı oranı mümtazen yükselmek için belirlenen düzeye ulaşmış olmakla birlikte, “A” defterinde yükselmek için gerekli iş yüzdesi veya sayısına ulaşamayanlar hakkında da bu maddenin dördüncü fıkrası hükmü uygulanabilir.”

MADDE 3 — Aynı İlke Kararının 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendindeki “, aile ve iş mahkemelerinde 1800” ibaresi “mahkemesinde 1500” şeklinde, (6) numaralı alt bendindeki “2100” ibaresi “2700” şeklinde, (11) numaralı alt bendindeki “6000” ibaresi “3150” şeklinde değiştirilmiş, (12) numaralı alt bentteki “dosyayı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (13) numaralı alt bentteki “işi” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, anılan alt bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki (14) ve (15) numaralı alt bentler eklenmiştir.

“14) Aile mahkemelerinde 2100,

15) İş mahkemelerinde 1650 işi,”

MADDE 4 — Aynı İlke Kararının 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendindeki “, aile ve iş mahkemelerinde 2100” ibaresi “ mahkemesinde 1800” şeklinde, (6) numaralı alt bendindeki “2400” ibaresi “3000” şeklinde, (11) numaralı alt bendindeki “7500” ibaresi “3600” şeklinde değiştirilmiş, (12) numaralı alt bentteki “dosyayı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (13) numaralı alt bentteki “işi” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, anılan alt bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki (14) ve (15) numaralı alt bentler eklenmiştir.

“14) Aile mahkemelerinde 2400,

15) İş mahkemelerinde 1950 işi,”

MADDE 5 — Aynı İlke Kararının 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Ancak” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, anılan bendin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak sulh ceza hâkimliklerindeki çalışması mümtazen yükselmek için belirlenen seviyeye ulaşanların, birlikte baktıkları diğer müstemir yetkili mahkemelerdeki iş ytizdelerinin yeterli olmaması halinde ortalama iş yüzdesine beş puan ilave edilir.”

MADDE 6 — Aynı İlke Kararma aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 — (1) Bu İlke Kararında Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 6/6/2018 tarihli ve 222 sayılı kararıyla yapılan değişiklikler, 2018 Nisan terfi döneminden itibaren uygulanır.”

MADDE 7 — Aynı İlke Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yüksek” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 —Bu İlke Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 —Bu İlke Kararı hükümlerini Hâkimler ve Savcılar Kurulu yürütür.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir