Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı
125×125

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliğe göre, BES’teki devlet katkısının asgari %10’u borsada değerlendirilecek.

Devlet katkısı olarak nakden tutulan miktarın, mevduatta, katılma hesabında, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçlarında, kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya  teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde değerlendirileceği oran yüzde 20’ye indirildi. Bu oran daha önce yüzde otuzdu.

3) BİST 100 endeksinde veya Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan hisse senetlerinde

değerlendirilir.

Devlet katkısının değerlendirilmesi için oluşturalacak fonda nakit olarak tutulacak oran yüzde otuzdan yüzde yirmiye düşürüldü.

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/2/2016 tarihli ve 29615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “otuzu” ibaresi “yirmisi” şeklinde değiştirilmiş, (b) bendinin (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya “değerlendirilir.” ibaresinden önce gelmek üzere “c) Asgari yüzde onu, BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda,” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan “ve (3) numaralı alt bentlerinin” ibaresi “numaralı alt bendi ve (c) bendinin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi uyum süresi

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) 11 inci maddede bahsedilen portföy yapısı sınırlamalarına 31/7/2019 tarihi itibarıyla uyum sağlanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir