Banka Promosyon Ödemesi Alamayan Taşeron İşçi Dava Açmalıdır

Banka Promosyon Ödemesi Alamayan Taşeron İşçi Dava Açmalıdır
125×125

Bilindiği üzere taşeron işçi kadrosunda çalışmakta iken kamu kurumlarında sürekli işçi kadrolarına atanan kişiler atanmış oldukları işçi kadrosu nedeniyle bazı haklara kavuşmuşlardır.Sürekli işçi kadrosuna atanan taşeron işçilerin elde edecekleri haklardan biriside maaş alacakları bankalardan alacakları banka promosyonudur.Banka promosyonlarının personele dağıtılması ile ilgili yasal mevzuata ilişkin açıklamalarımızı kadroya geçen taşeron işçiler promosyon alabilecek başlıklı yazımızla açıklamaya çalışmıştık.İlgili yazıya buradan ulaşabilirsiniz. 

İlgili yazımızda kurumlarına başvuru yaptığı halde promosyon ödemesi alamayan kişilerin ise dava açması gerektiğini belirtmiştik.Promosyon ödemesi alamayıp dava açacak olan kişilerce açılacak olan davalarda emsal gösterilebilecek mahkeme kararları ile Kamu Denetçiliği kurumu tarafından çeşitli zamanlarda verilmiş olan kararları yazımız ekinde sunuyoruz.

İlgili Mahkeme Kararları 

Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 31/01/2012 tarihli ve E:2011/940; K:2012/104 sayılı Kararı;

… davacının banka promosyonunun tarafına ödenmesi istemiyle yaptığı başvuru üzerine banka ile yapılan sözleşmenin imza tarihinden sonra atandığından bahisle promosyon ödemesi yapılmamış ise de … anlaşma süresi olan 4 yıl boyunca davacının maaşının bu banka aracılığıyla ödeneceği ve bu promosyonların peşin olarak ödendiği dikkate alındığında, davacıya … yapılan anlaşma doğrultusunda hak ettiği banka promosyonunun ödenememesinde hukuka ve hakkaniyete uyarlılık görülmemiştir.
…. davacının yeni görev yerine atanıp göreve başladığı 06.08.2010 tarihinden itibaren 4 yıl süre ile ….. aracılığıyla maaşını alacağı açık olup bu banka ile yapılan sözleşmeden kaynaklanan promosyonun kendisine ödenmesi hakkaniyet gereğidir. Diğer taraftan, Anayasa’nın 125. maddesinin son fıkrası olan idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu hükmü uyarınca, davacıya ödenmeyen promosyon tutarlarının davalı idareye başvurduğu tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerekmektedir…” ifadelerine yer verilmiştir. Kayseri Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere verilen karar itiraz yolu
tüketilmeksizin kesinleşmiştir

Mersin 1. İdare Mahkemesi 2012/724 Esas Nolu 2012/1075 Karar Nolu Kararı 

……05.04.2010 tarihinde göreve başlayan ve protokol süresi sona eren kadar aynı bankadan maaş alacak olan davacının promosyondan yararlandırılmamasının hakkaniyete uygun bulunmadığı  açıktır.Bu durumunda davacının göreve başladığı tarih dikkate alınarak promosyon ödemesi adı altında ödeme yapılması gerekirken bu yöndeki başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Ordu İdare Mahkemesi   2010/1327 Esas Nolu   2011/1460 Karar Nolu Kararı 

Olayda; davalı idare tarafından, maaşların alındığı bankayla imzalanan protokoltarihi itibariyle görevli olan her bir personele ödeme yapıldığı, davacının bu tarihten sonra göreve başlaması nedeniyle davacıya ödeme yapma imkanı bulunmadığı öne sürülmüş ise de, Başbakanlığın gerek 20.07.2007 tarih ve 26588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan promosyon genelgesinde ve gerekse anılan genelgede değişiklik yapan 2008/18 sayılı Genelgesinde, bu tür promosyon ödemelerinin personele peşin olarak yapılması yönünde bir düzenleme getirmediği gibi, imzalanan protokolün ileriye dönük sonuçlar doğurduğu ve protokol imzalandığı ve ödeme yapıldığı tarihte protokol kapsamı dışında bir kurumda görev yapmakta iken, ödeme yapıldıktan sonra protokol kapsamındaki bir kuruma atanan personelin protokol sonuna kadar maaşını anılan bankadan alacağı da dikkate alındığında, maaş ve diğer özlük haklarını anılan banka aracılığı ile elde eden ve protokol sonuna kadar da bu şekilde elde etmeye devam edecek olan personelin, protokol kapsamında yapılan ödemeden yararlandırılmasının hakkaniyet ilkesinin bir gereği olduğu açıktır.

Bu durumda; üç yıl süreli olarak imzalanan protokolün ilk yılında Görele adliyesinde göreve başlayan davacının, protokolün kalan süresiyle orantılı şekilde promosyon ücretinden yararlandırılması gerekirken, maaş protokolü imzalandıktan ve promosyon payları mevcut personele ödendikten sonra göreve başlaması gerekçe gösterilerek 31.12.2010 tarihine kadar devam edecek olan protokol uyarınca yapılan ödemelerden yararlandırılmamasına dair işlemde hakkaniyet kurallarına ve hukuka uyarlık görülmemiştir.

Yozgat İdare Mahkemesi  2011/1236 Esas Nolu  2012/40 Karar Nolu Kararı 
……..Bu durumda, yukarıda anılan ilke ve ölçütler ile gerekler gözönünde bulundurulmaksızın salt protokolün uygulanmaya başlandığı tarihte çalışan personele üç yıllık bir süre için elde edilen promosyonun tümünün dağıtılmasında ve protokol döneminde maaşını bankadan alacak olmasına karşın davacının salt daha sonra göreve başlaması nedeniyle benzeri durumdaki personele ödenen promosyon tutarından yoksun bırakılmasında ” eşitlik ilkesine” aykırılık bulunduğundan, dava konusu işlemde, “neden” yönünden hukuka uyarlılık bulunmamaktadır. Diğer yandan, protokol uyarınca elde edilen promosyon tutarından, davacının protokol kapsamında ilgili bankadan maaşını alacağı sürede gözönünde bulundurularak, davacının yoksun bırakıldığı emsali personele ödenen promosyon tutarının da davalı idarece hesaplanarak davacıya ödenmesi gerekmektedir.
Kamu Denetçiliği Kurumu  Tavsiye Kararı Şikayet No : 2016/1517 Karar Tarihi : 03/10/2016
……….. Protokol tarihinden sonra göreve başlayan şikayetçiye, göreve başladığı 09/07/2015 tarihi ile söz konusu protokolün geçerli olduğu son tarih olan 15/03/2018 tarihi arasında hesaplanacak promosyon tutarının makul sürede ödenmesi ve promosyon sözleşmesi imzalanmasından sonra idarelerine açıktan veya naklen atanacak personelin olabileceğini göz önünde bulundurularak ileride yaşanabilecek benzer problemlerin önüne geçilmesi amacıyla bundan sonra yapılacak protokollerde bu durumların göz önünde bulundurulması hususlarında, ….. VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNE TAVSİYEDE BULUNULMASINA,
Kamu Denetçiliği Kurumu  Tavsiye Kararı Şikayet No : 2016/532 Karar Tarihi : 15/06/2016
Protokol tarihinden sonra göreve başlayan şikayetçiye, göreve başladığı 21/08/2013 tarihi ile söz konusu protokolün geçerli olduğu son tarih olan 15/06/2016 tarihi arasında hesaplanacak promosyon tutarının makul sürede ödenmesi ve promosyon sözleşmesi imzalanmasından sonra idarelerine açıktan veya naklen atanacak personelin olabileceğini göz önünde bulundurularak ileride yaşanabilecek benzer problemlerin önüne geçilmesi amacıyla bundan sonra yapılacak protokollerde bu durumların göz önünde bulundurulması hususunda ….. TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE TAVSİYEDE BULUNULMASINA
Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir