Adli Tıp Kurumu Hk. Cumhurbaşkanlığı 4 Nolu Kararname

Adli Tıp Kurumu Hk. Cumhurbaşkanlığı 4 Nolu Kararname
125×125
BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER
KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİKararname Numarası: 4

BİRİNCİ BÖLÜM Adli Tıp Kurumu

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Bölümün amacı, Adli Tıp Kurumunun kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kuruluş

MADDE 2- (1) Adalet işlerinde bilirkişilik görevi yapmak, adlî tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı programları ile görev alanına giren konularda diğer adlî bilimler alanlarında sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bunlara ilişkin eğitim programları uygulamak üzere Adalet Bakanlığına bağlı Adli Tıp Kurumu kurulmuştur.

(2)     Adalet Bakanlığınca Kuruma bağlı olarak Adli Tıp Kurumu grup başkanlıkları veya şube müdürlükleri kurulabilir. Adli Tıp Kurumu grup başkanlıkları bünyesinde bir veya daha çok adlî tıp ihtisas dairesi bulunur.

Görev

MADDE 3 – (1) Adli Tıp Kurumunun görevleri şunlardır:

a)    Mahkemeler, hâkimlikler ve savcılıklar ile Kurumun uygun gördüğü alanlarda kamu kurum ve kuruluşları tarafından gönderilen adlî tıpla ilgili konularda bilimsel ve teknik görüş bildirmek.

b)    Adlî tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı eğitimini tıpta uzmanlık mevzuatına uygun olarak vermek.

c)     Adlî tıp ve adlî bilimler alanlarında çalışmaları yürütmek üzere seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek, bunlara ilişkin eğitim programları uygulamak ve ilgili kurum, kuruluş ve kurulların hazırlayacakları adlî tıpla ilgili eğitim programlarının yapılmasına ve yürütülmesine yardımcı olmak.

ç) Adlî tıp hizmetlerinin görülmesi sırasında yapılması zorunlu sağlık hizmetlerini vermek.

 

Kuruma dâhil birimler

MADDE 4- (1) Adli Tıp Kurumu hizmet birimleri şunlardır:

a)       Adli Tıp Kurumu Başkanlığı.

b)       Adli Tıp Başkanlar Kurulu.

c)       Adli Tıp Üst Kurulları.

ç) Adli Tıp İhtisas Kurulları.

d)       Adli Tıp İhtisas Daireleri.

e)       Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlıkları.

f)        Adli Tıp Şube Müdürlükleri.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı

MADDE 5 – (1) Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, adlî tıp uzmam bir Başkan ve en az üçü adlî tıp uzmanı olmak üzere beş başkan yardımcısı ile hizmetin gerektirdiği ve yönetmelikte belirtilen birim ve müdürlüklerden oluşur.

(2) Adlî Tıp Kurumu Başkanlığının giderleri Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

Adli Tıp Başkanlar Kurulu

MADDE 6 – (1) Adli Tıp Başkanlar Kurulu, Adli Tıp Kurumu Başkanının başkanlığında; başkan yardımcıları, adlî tıp ihtisas kurulları başkanları ve Kurum merkezinde bulunan adlî tıp ihtisas daireleri başkanlarından oluşur. Ancak başkan yardımcıları ve adlî tıp ihtisas daireleri başkanları oylamaya katılamaz.

Adlî Tıp Üst Kurulları

MADDE 7 – (1) Adli Tıp Üst Kurulları, Adli Tıp Kurumu Başkanının başkanlığında, ilgili adlî tıp ihtisas kurulları başkan ve üyelerinden oluşur.

(2)     Adlî Tıp Üst Kurullarında görüşülen konular, daha önce Kurum merkezinde veya taşradaki adlî tıp ihtisas dairelerinde karara bağlanmış ise Adlî Tıp Üst Kurulları toplantılarına Kurum merkezindeki ilgili ihtisas dairesi başkanı, yokluğunda vekili iştirak eder, konu hakkında açıklamada bulunur.

(3)     Adlî Tıp Birinci Üst Kurulu Adlî Tıp Dördüncü ve Altıncı İhtisas Kurulları başkanları ve üyelerinden oluşur.

(4)     Adlî Tıp İkinci Üst Kurulu Adlî Tıp İkinci, Üçüncü ve Beşinci İhtisas Kurulları başkanları ve üyelerinden oluşur.

(5)     Adlî Tıp Üçüncü Üst Kurulu Adlî Tıp Birinci, Yedinci ve Sekizinci İhtisas Kurulları başkanları ve üyelerinden oluşur.

(6)       İlgili ihtisas kurullarının iş alanlarına ilişkin dosyalar, bu Adlî Tıp Üst Kurullarında görüşülür.

(7)       Adlî Tıp Üst Kurulları için yeteri kadar raportör bulundurulur.

Adli tıp ihtisas kurulları

MADDE 8 – (1) Adli Tıp Kurumunda sekiz ihtisas kurulu bulunur. İhtisas kurulları, bir başkan ve adlî tıp uzmanı iki üye ile;

a)        Adlî Tıp Birinci İhtisas Kurulu birer;

1)      Tıbbî Patoloji,

2)      İç Hastalıkları,

3)      Kardiyoloji,

4)       Genel Cerrahi,

5)       Beyin ve Sinir Cerrahisi,

6)       Anesteziyoloji ve Reanimasyon,

7)       Kadın Hastalıkları ve Doğum,

8)       Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,

b)        Adlî Tıp İkinci İhtisas Kurulu birer;

1)       Radyoloji,

2)        Göz Hastalıkları,

3)        Kulak Burun Boğaz Hastalıkları,

4)        Genel Cerrahi,

5)        Göğüs Cerrahisi,

6)        Kalp ve Damar Cerrahisi,

7)        Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi,

 

8)        Nöroloji,

9)         Ortopedi ve Travmatoloji,

10)         Kadın Hastalıkları ve Doğum,

11)         Ruh Sağlığı ve Hastalıkları,

c)         Adlî Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu birer;

1)        Ortopedi ve Travmatoloji,

2)         Genel Cerrahi,

3)         Nöroloji,

4)         İç Hastalıkları,

5)         Göğüs Hastalıktan,

6)         Kardiyoloji,

7)         Üroloji,

8)         Tıbbî Onkoloji,

9)         Ruh Sağlığı ve Hastalıkları,

10)         Beyin ve Sinir Cerrahisi,

ç) Adlî Tıp Dördüncü İhtisas Kurulu;

1)        Ruh Sağlığı ve Hastalıklan için üç,

2)         Nöroloji için bir,

d)         Adlî Tıp Beşinci İhtisas Kurulu birer;

1)        Tıbbî Mikrobiyoloji,

2)         Tıbbî Farmakoloji,

3)         Tıbbî Biyokimya,

4)         Analitik Kimya,

5)         İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları,

6)         Tıbbî Genetik,

7)         Enfeksiyon Hastalıklan ve Klinik Mikrobiyoloji,

8)         Halk Sağlığı,

e)         Adlî Tıp Altıncı İhtisas Kurulu;

1)        Kadın Hastalıkları ve Doğum için bir,

2)         Üroloji için bir,

3)         Ruh Sağlığı ve Hastalıkları için iki,

4)         Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları için iki,

5)         Çocuk Cenahisi için bir,

6)         Radyoloji için bir,

f)          Adlî Tıp Yedinci İhtisas Kurulu birer;

1)        Genel Cenahi,

2)         İç Hastalıkları,

3)         Kadın Hastalıklan ve Doğum,

4)         Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,

5)         Anesteziyoloji ve Reanimasyon,

6)         Beyin ve Sinir Cerrahisi,

7)         Ortopedi ve Travmatoloji,

8)         Göz Hastalıkları,

9)         Kardiyoloji,

10)         Kulak Burun Boğaz Hastalıklan,

11)         Tıbbî Onkoloji,

12)         Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cenahi,

13)         Üroloji,

 

14)        Kalp ve Damar Cerrahisi,

15)        Diş Hekimliği,

16)        Deri ve Zührevi Hastalıkları,

g)        Adlî Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu birer;

1)        Genel Cerrahi,

2)        İç Hastalıkları,

3)        Kadın Hastalıkları ve Doğum,

4)        Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,

5)        Anesteziyoloji ve Reanimasyon,

6)        Kardiyoloji,

7)        Beyin ve Sinir Cerrahisi,

8)        Acil Tıp,

9)        Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji,

uzmanlarından oluşur.

(2)         İhtisas kurullarında yeteri kadar raportör bulundurulur.

(3)         Adlî Tıp İhtisas Kurullarının çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

Adli Tıp Kurumu ihtisas daireleri

MADDE 9 – (1) Adli Tıp ihtisas daireleri, aşağıda belirtilen daire başkanlıkları ile yönetmelikte belirtilen şubelerinden oluşur:

a)        Morg.

b)        Gözlem.

c)         Kimya.

ç) Biyoloji.

d)        Fizik.

e)         Trafik.

f)         Adlî Bilişim.

(2)        Her adlî tıp ihtisas dairesinde konu ile ilgili uzman bir daire başkanı ile yeteri kadar uzman ve İdarî personel bulunur. Adlî tıp ihtisas dairelerinin çalışma usul ve esasları yönetmelikte gösterilir.

Adli Tıp Kurumu grup başkanlıkları

MADDE 10 – (1) Adalet Bakanlığınca gerekli görülen yerlerde, Adlî Tıp Kurumu grup başkanlıkları kurulur.

(2)         Adlî Tıp Kurumu grup başkanlıkları, adlî tıp uzmanı bir Başkan ile buna bağlı bürodan oluşur.

(3)         Adlî Tıp Kurumu grup başkanlıklarının görev, çalışma usul ve esasları yönetmelikte gösterilir.

(4)        Adlî Tıp Kurumu grup başkanı, grup başkanlığındaki tüm görevlilerin özlük hakları itibarıyla ve bütçe ile verilmiş harcama kalemleri sarfiyatına ilişkin harcama yetkilisidir.

Adli Tıp Kurumu şube müdürlükleri

MADDE 11 – (1) Adli Tıp Kurumu şube müdürlükleri, Adalet Bakanlığınca ağır ceza mahkemesi bulunan yerlerde kurulur. Ancak ağır ceza mahkemesi bulunmayan ilçelerde de coğrafi durum ve iş yoğunluğu da göz önünde tutularak adlî tıp şube müdürlükleri kumlabilir. Adlî Tıp Kurumu şube müdürlükleri, iş hacmine göre bir veya birden fazla adlî tıp uzmanı ve diğer personelden oluşur.

(2) Adli Tıp Kurumu şube müdürlüğünde görevli personel, Adalet Bakanlığınca görev sınırları belirlenen yerlerde bulunan mahkemeler, hâkimlikler ve savcılıklar tarafından adlî tıpla ilgili olmak üzere gerekli görülecek otopsi, muayene ve keşifleri, gerekirse olay yerine de gitmek suretiyle yaparak bu hususta rapor vermek ve yapılan davet üzerine sözlü görüşlerini bildirmekle yükümlüdür. Adlî Tıp Kurumu şube müdürlüğü bulunmayan yerlerde bu görevler adlî tabip ve diğer personel tarafından yerine getirilir.

 

(3)        Adli Tıp Kurumu şube müdürlüklerinin çalışma usul ve esasları yönetmelikte gösterilir.

Adli Tıp Kurumu Başkamnm görevleri

MADDE 12 – (1) Adli Tıp Kurumu Başkam, Kurumun idari ve adli tıpla ilgili bilimsel ve hukuki işlemlerinden sorumlu olup aşağıdaki görevleri yapar:

a)        Adli Tıp Kurumunu temsil etmek.

b)       Adli Tıp Üst Kurullarına ve Başkanlar Kuruluna Başkanlık etmek, Başkanlar Kurulunun kararlarım uygulamak.

c)        Kurumun verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak ve bu yolda uygun göreceği tedbirleri almak.

ç) İhtisas Kurulları, daireler ve şubelerde ölüm, istifa, emeklilik gibi nedenlerle kadronun boşalması

veya kanuni mazeret halinde, bu mazeretin devamı süresince Kuruma bağlı uzmanları, uzmanlıklarına uygun yerlerde geçici olarak çalıştırmak.

d)        Yayımlanmasında yarar umulan rapor, görüş ve çalışmaların yayımlanmasını sağlamak.

e)       İhtisas Kurullarının başkan ve üyeleri ile daire başkanlan dışındaki görevliler ile şube müdürü ve uzmanların yerlerini belirlemek.

f)       Kurumun görev alamna giren faaliyetlerle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapmak.

g)        Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen görevleri yapmak.

Başkan yardımcılarının görevleri

MADDE 13 – (1) Başkan yardımcılarının görevleri şunlardır:

a)        Kurum Başkamnm vereceği görevleri yapmak.

b)        Kurum Başkanına vekâlet etmek.

Adli Tıp Başkanlar Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Adli Tıp Başkanlar Kurulunun görevleri şunlardır:

a)       Kurullar, daireler ve şubelerin iş durumu ve ihtiyaçlarım göz önünde tutarak uzman ve raportörlerin görev yerlerini belirlemek.

b)       Zorunluluk hâlinde ihtisas kurullarının başkan ve üyeleri ile daire başkanlannın yerlerini değiştirmek.

c)       İhtisas kurulları ile daire ve şubelere yıl içinde gelen işler normal çalışma düzeni içerisinde karşılanamayacak oranda artmış veya kurul, daire ve şubeler arasında iş bakımından bir dengesizlik meydana gelmişse, bir kısım işleri mahiyetlerini de gözetmek suretiyle başka kurul, daire ve şubelere vermek.

ç) Adli Tıp Kurumunun adlî tıp alanında uzmanlık programları ile görev alanına giren konularda seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler ile bunlara ilişkin eğitim programlarını kararlaştırmak.

d)       Adlî Tıp Kurumu Eğitim ve Bilimsel Araştırma Komisyonu ile Adlî Tıp Kurumu Etik Kurulu üyelerini belirlemek.

e)        Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen görevleri yapmak.

(2) Adlî Tıp Başkanlar Kurulunun çalışma usul ve esasları yönetmelikte gösterilir.

İhtisas kurulları başkanlan ve daire başkanlannın görevleri

MADDE 15 ■ (1) İhtisas kurulları başkanlan ve daire başkanlannın görevleri şunlardır:

a)       Kurul ve dairelerin ahenkli, verimli ve düzenli çalışmasının gerçekleşmesini ve işlerin mümkün olan süratle incelenip karara bağlanmasını, kurul ve dairelerin kendi kararlan arasında meydana gelen uyuşmazlıklara önlenmesini sağlamak için gerekli bütün tedbirleri almak, özellikle dosyaları takrir

 

edecekleri bu esaslar uyarınca tespit etmek, raporları yazmak veya raporların hangi üye, uzman veya raportör tarafından yazılacağını belirlemek.

b)       Adli Tıp Kurumu Başkanımn yetkileri saklı kalmak üzere emrindeki görevlileri denetlemek.

c)        Raporların zamanında yazılıp dosyaların Kurum Başkanlığına iadesini sağlamak.

ç) Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen görevleri yapmak.

(2)        İhtisas Kurulu Başkanına en kıdemli üye vekâlet eder.

(3)      Daire Başkanlanna, o dairenin en kıdemli şube müdürü veya uzmanı; bulunmamaları halinde Adli Tıp Kurumu Başkanımn diğer daire başkanları veya uzmanları arasından görevlendireceği kişi vekâlet eder. Adli Tıp Grup Başkanlığı bulunan yerlerde bu görev grup başkanı tarafından yerine getirilir.

Adli Tıp Üst Kurullannm görevleri

MADDE 16 ■ (1) Adlî Tıp Üst Kurulları;

a)     Adlî tıp ihtisas kurulları ve ihtisas daireleri tarafından verilip de mahkemeler, hâkimlikler ve savcılıklarca kapsamı itibarıyla yeterince kanaat verici nitelikte bulunmayıp sebebi de belirtilmek suretiyle bildirilen işleri,

b)       Adlî tıp ihtisas kurullarınca oybirliğiyle karara bağlanamamış olan işleri,

c)        Adlî tıp ihtisas kurullarının verdiği rapor ve görüşleri arasında ortaya çıkan çelişkileri,

ç) Adlî tıp ihtisas kurulları ile ihtisas dairelerinin rapor ve görüşleri arasında ortaya çıkan çelişkileri,

d)     Adlî tıp ihtisas kurulları ile Adlî Tıp Kurumu dışındaki sağlık kuruluşlarının heyet hâlinde verdikleri rapor ve görüşler arasında ortaya çıkan çelişkileri,

konu ile ilgili uzman üyelerin katılımıyla inceler ve kesin karara bağlar.

(2)      Fizik İhtisas Dairesi ve Trafik İhtisas Dairesinin raporları Adlî Tıp Üst Kurullarında incelemeye alınamaz. Bu dairelerden birinin verdiği raporlar ile diğer bilirkişi raporları arasında çelişki bulunması hâlinde mahkeme veya Cumhuriyet savcılıklarınca gerekçesi belirtilmek suretiyle talep edilmesi üzerine raporlar, ilgili ihtisas dairesinin en az yedi uzmanının katılımı ile oluşan genişletilmiş uzmanlar heyetince incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. Kararlar katılanlann oy çokluğuyla alınır, eşitlik hâlinde başkanın bulunduğu taraf oy çokluğunu sağlamış olur.

(3)      Fizik ve Trafik İhtisas Dairelerinin genişletilmiş uzmanlar heyetinin çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

İhtisas Kurullarının görevleri

MADDE 17 – (1) İhtisas Kurullarının görevi bu Bölümün kapsamına giren işlerde;

a)       Bilirkişilerce,

b)     Fizik ve Trafik İhtisas Dairelerinin tıpla ilgili olmayan raporları hariç olmak üzere adlî tıp ihtisas dairelerince,

c)        Adlî tabip veya adlî tıp uzmanlarınca,

verilip de mahkemeler, hâkimlikler ve savcılıklar tarafından yeterince kanaat verici nitelikte bulunmayan ve aralarında çelişki olduğu belirlenen raporları inceleyip bilimsel ve teknik görüşlerini bildirmektir.

(2) İhtisas Kurullannm özel görevleri şunlardır:

a)      Adlî Tıp Birinci İhtisas Kurulu; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda belirtilen hayata karşı suçlar ile diğer ihtisas kurullarının görevine girmeyen işler hakkında bilimsel ve teknik görüşlerini bildirir.

b)     Adlî Tıp İkinci İhtisas Kurulu; vücut dokunulmazlığına karşı suçlar ile işkence ve eziyet suçlanna ilişkin fiiller hakkında bilimsel ve teknik görüşlerini bildirir.

c)      Adlî Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu; malûliyetler, meslekte kazanma gücü kaybı, beden çalışma gücü kaybı, meslek hastalıkları, hapis cezalarının infazının ertelenmesi, sürekli hastalık, engellilik ve kocama

 

sebepleri ile belirli kişilerin cezalarının hafifletilmesi veya kaldırılmasına ilişkin işlemler hakkında bilimsel ve teknik görüşlerini bildirir.

ç) Adlî Tıp Dördüncü İhtisas Kurulu; 5237 sayılı Kanunun 31 inci ve 33 üncü maddeleri hariç olmak üzere ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler ile akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerine ilişkin işler, uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri kullanan kimselerin alışkanlığı ile ilgili bağımlılık derecesinin belirlenmesine ilişkin işlemler, uyuşturucu madde suçları ile ilgili olarak tedavi ve denetimli serbestlik tedbirlerine ilişkin işler, fiil ehliyetinin tespiti, vesayeti gerektiren hâller, koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması, tasarruf ehliyetine ilişkin işler, akıl hastalığı nedeniyle evliliğin iptali veya boşanmaya ilişkin işler hakkında bilimsel ve teknik görüşlerini bildirir.

d)    Adlî Tıp Beşinci İhtisas Kurulu; zehirlenmeler ile alerji ve immünolojiye, ilaç kimyasına, alışkanlık yapan diğer maddelere ilişkin işler, nesebin belirlenmesine ilişkin işler, çevreye karşı suçlar ile kamunun sağlığına karşı suçlar, yenilecek ve içilecek şeylere ilişkin işler, uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile adlî biyoloji ve adlî genetiği ilgilendiren işler hakkında bilimsel ve teknik görüşlerini bildirir.

e)    Adlî Tıp Altıncı İhtisas Kurulu; yaş küçüklüğü, sağır ve dilsizlik ile çocuk düşürtme, düşürme veya kısırlaştırma, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, genel ahlaka ve aile düzenine karşı suçlar, cinsel iktidar tespiti, fiile karşı kendisini savunup savunamayacağı hususları ile yaş belirlemesi ve cinsiyete ilişkin işler hakkında bilimsel ve teknik görüşlerini bildirir.

f)     Adlî Tıp Yedinci İhtisas Kurulu; ölümle sonuçlanmayan tıbbî uygulama hatalarına ilişkin işler hakkında bilimsel ve teknik görüşlerini bildirir.

g)    Adlî Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu; ölümle sonuçlanan tıbbî uygulama hatalarına ilişkin işler hakkında bilimsel ve teknik görüşlerini bildirir.

Morg İhtisas Dairesinin görevleri

MADDE 18 – (1) Morg İhtisas Dairesi, mahkemeler ile hâkimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen cesetler ve ceset kısımları ile canlılara ait doku ve biyolojik materyal üzerinde her türlü incelemeleri yapar ve sonucunu bir rapor ile tespit eder.

Gözlem İhtisas Dairesinin görevleri

MADDE 19 – (1) Gözlem İhtisas Dairesi, mahkemeler ve hakimlerce gözleme tabi tutulmasına karar verilenleri gözleme tabi tutar ve gözlem sonucunu bir raporla tespit eder.

Kimya İhtisas Dairesinin görevleri

MADDE 20 ■ (1) Kimya İhtisas Dairesi, mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen toksikolojik, gıdai, sınai, narkotik, ilaç ve diğer çeşitli maddeler ile alkolometrik analizler yapar ve sonucunu bir raporla tespit eder.

Biyoloji İhtisas Dairesinin görevleri

MADDE 21 ■ (1) Biyoloji İhtisas Dairesi, mahkemeler ile hâkimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen her türlü biyolojik örnek ve biyolojik örnek taşıması muhtemel materyalin mikrobiyolojik, hematolojik, serolojik ve genetik yönden incelemelerini yapar ve sonucunu bir raporla tespit eder.

Fizik İhtisas Dairesinin görevleri

MADDE 22 ■ (1) Fizik İhtisas Dairesi mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen silah, mermi, yazı (grafolojik-daktiloskopik), imza, imza niteliğini taşıyan parmak izleri ile radyolojik, radyoizotop, klimatolojik, diğer fiziksel materyal ve olaylarla ilgili olarak incelemeler yaparak sonucunu bir raporla tespit eder.

 

Trafik İhtisas Dairesinin görevleri

MADDE 23 – (1) Trafik İhtisas Dairesi mahkemeler, hakimlikler ve savcılıklarca gönderilen trafik olayları ile ilgili konularda gerekli muayene ve incelemeleri yapar ve sonucunu bir raporla tespit eder.

Adlî Bilişim İhtisas Dairesinin görevleri

MADDE 24 – (1) Adlî Bilişim İhtisas Dairesi mahkemeler, hakimlikler ve savcılıklar tarafından talep edilen bilişim ile ilgili konularda gerekli incelemeleri yapar; veri toplama, işleme, depolama veya aktarma işlevi gören bilişim sistemleri ile her türlü sayısal ve elektronik materyal üzerinde inceleme, araştırma ve analizleri yapar; bunların sonuçlarını bir raporla tespit eder.

Adlî Tıp Üst Kurullarının ve İhtisas Kurullarının çalışması

MADDE 25 – (1) Adlî Tıp Üst Kurulları, Adlî Tıp Kurumu Başkamnın başkanlığında ilgili ihtisas kurullarının başkan ve üyeleri ile Üst Kurullara katılması gereken adlî tıp ihtisas dairesi başkanı veya vekilinin iştiraki ile toplanır.

(2)      Adlî Tıp Üst Kurullarına ihtisas kurulları başkan ve üyelerinin en az üçte ikisinin iştiraki zorunludur. Kararlar çoğunlukla alınır. Başkanın yokluğunda Başkan Yardımcısı, onun da yokluğunda en kıdemli İhtisas Kurulu Başkanı, Üst Kurula başkanlık eder. Oyların eşitliği hâlinde Başkanın bulunduğu taraf oy çokluğunu sağlamış sayılır.

(3)      İhtisas kurullarından üst kurullara havale edilmiş dosyalar hakkında raportör üyenin raporunu okuyup gerekli açıklamayı yapmasından sonra o işle ilgili bulunan Kurul Başkanı, yok ise Kurul temsilcisi olan kıdemli üye ya da Kurul Başkamnın uygun göreceği diğer bir üye Kurul görüşünü açıklar.

(4)      Yargı organlarınca gerekli görülen konuların üst kurullarda görüşülmesi hâllerinde, konu üst kurul raportörleri tarafından hazırlanarak Kurula sunulur. Kurul Başkanı izahat verdikten sonra konu hakkında tartışma açılır. Konu ihtisas kurullarından hangisini ilgilendiriyor ise başkan ve üyeleri o oturuma çoğunlukla iştirak etmek zorundadır. İncelenecek konunun uzman üyesi bulunmadıkça bu konuda müzakere açılamaz.

(5)      Gözlem İhtisas Dairesinin raporlarının bulunduğu dosyalarda bu Dairenin Başkanı veya vekili Adlî Tıp Birinci Üst Kurulu toplantısına katılır ve oy kullanır.

(6)      Adlî Tıp İhtisas Kurulları, başkanımn başkanlığında işin niteliğine göre en az dört üye ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği hâlinde Başkanın bulunduğu taraf oy çokluğunu sağlamış sayılır. Üyelerden birinin mazeretinin bulunması veya yokluğu hâlinde eksikliği diğer kurullardan alınacak üye ile tamamlanır. İncelenecek konunun uzman üyesi bulunmadıkça bu konuda müzakere açılamaz.

(7)      Adlî Tıp Üst Kurulları ve ihtisas kurulları lüzum görüldüğü hâllerde kararım vermeden önce incelediği konu ile ilgili bulunan evrakın onanmış örneklerini mahallinden isteyebileceği gibi aslı üzerinde de inceleme yapması zorunlu olduğunda bunları da isteyebilir.

(8)      Adlî Tıp Üst Kurulları ve ihtisas kurulları ilgili kişileri gerektiğinde muayeneye çağırabilir ve bunları usulüne göre dinleyebilir, her türlü tetkikatı yapar veya yaptırabilir.

(9)      Adlî Tıp Üst Kurulları ve adlî tıp ihtisas kurullarının çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

Adlî Tıp Kurumunda bilirkişi dinlenmesi ve toplantılara katılma

MADDE 26 – (1) Adlî Tıp Üst Kurulları ve adlî tıp ihtisas kurulları ile adlî tıp ihtisas daireleri, inceledikleri konularla ilgili olarak Adlî Tıp Kurumunda bulunmayan tıp ve diğer uzmanlık dallarında Adlî Tıp Kurumu dışından uzmanların bilirkişi olarak davet edilmesine karar verebilirler. Uzman kişiler oy hakları olmamakla beraber görüşlerini bir raporla Adlî Tıp Üst Kurulları, adlî tıp ihtisas kurulu veya adlî tıp ihtisas dairesi başkanlığına bildirirler.

(2) Bilirkişilere yönetmelikteki esaslara göre Adlî Tıp Üst Kurulları, adlî tıp ihtisas kurulu ve adlî tıp ihtisas dairesi başkanlığınca yaptıkları çalışmaya uygun ücret takdir olunur.

 

(3) Adlî Tıp Üst Kurulları, adlî tıp ihtisas kurulları ile adlî tıp ihtisas daireleri, inceledikleri konularla ilgili olarak kendi kurul veya dairelerinde bulunmayan, Adlî Tıp Kurumundaki diğer kurul veya dairelerde bulunan uzmanların davet edilmesine karar verebilirler. Uzman kişiler, o olayla ilgili toplantıya katılır ve oy kullanırlar.

İhtisas daireleri şubeleri

MADDE 27 – (1) İhtisas daireleri şubelerinde görevlendirilecek personelin nitelikleri, çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

Adalet Bakanlığı hesabına burslu öğrenci okutma ve yurt dışmda eğitim

MADDE 28 – (1) Adalet Bakanlığı hesabına Adli Tıp Kurumuna adli tabip ve uzman yetiştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında burs verilmek suretiyle yükseköğrenim yaptırılabilir.

(2) Burs verilmek suretiyle yükseköğrenim yapacak öğrencilerin sayısı Adalet Bakanlığınca belirlenir. Bu öğrencilere emsallerine ödenen bursun iki katı oramnda burs ödenir. Adlî Tıp Kurumunda yararlanılmak üzere Kurum Başkanlığının teklifi, Adalet Bakanlığının onayı ile yurt dışına yolluklu ve yevmiyeli olarak eğitim almak için personel gönderilir.

Döner sermaye

MADDE 29 ■ (1) Adli Tıp Kurumu, hizmetlerini yerine getirmek için döner sermayeli işletmeler kurar. Döner sermayeli işletmeler için Adlî Tıp Kurumuna tahsis edilen sermaye miktarı gerekli görülen hallerde Cumhurbaşkanınca iki katma kadar artırılabilir.

(2)     Döner sermaye; Adalet Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekler, Hâzinece verilecek ayni yardımlar, döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek kârlar, bağış ve yardımlardan teşekkül eder.

(3)     Bağış ve yardımlar tahsis edilen sermaye miktarına bağlı kalmaksızın mevcut sermayeye eklenir. Hâzinece döner sermaye işletmelerine verilecek malların bedelleri sermayeye mahsup edilir.

(4)     Döner sermaye işletmelerinin faaliyetlerinden doğan kârlar; işletmenin ödenmiş sermayesi, bu madde uyarınca tahsis edilen sermaye miktarına ulaşıncaya kadar döner sermayeye eklenir. Ödenmiş sermaye bu miktarı bulduktan sonra kârlar, müteakip mali yılın altıncı ay sonuna kadar mal sandığına yatırılır ve bütçeye gelir kaydedilir. Süresinde mal sandığına yatırılmayan karlar işletmenin sorumlu sayman ve harcama yetkililerinden veya bu görevleri yürütenlerden 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil edilir.

(5)     Döner sermaye ile yapılan işlerden doğan gelir ve giderler için mali yılı izleyen dört ay içinde düzenlenecek bilanço ekleri gelir ve gider belgeleriyle birlikte Sayıştay Başkanlığına, bilanço ve eklerinin onaylı birer örnekleri de aynı süre içinde Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilir.

(6)     Döner sermayeli işletmelerin satım ve işletme faaliyetleri ile kasa usulleri Hazine ve Maliye ile Adalet Bakanlıklarınca hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre yürütülür. Döner sermayeli işletmelerin yapacakları hizmetleri ile gelir ve giderleri de aynı yönetmelikte belirtilir. Döner sermaye işletmelerinin sorumlu saymanları Hazine ve Maliye Bakanlığınca atanır. Saymanlıkta görevlendirilecek diğer memurlar Başkanlıkça atanır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir