24 Haziran Seçimlerinde Adres Değişikliği Yapmak İsteyen Seçmenler Ne Yapmalı

24 Haziran Seçimlerinde Adres Değişikliği Yapmak İsteyen Seçmenler  Ne Yapmalı
125×125

27 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminde oy kullanacak olanlardan çeşitli nedenlerle askı listelerinde ismi bulunmayan ve askı listesinde ismi olmakla birlikte adres değişikliği nedeniyle oy kullanacağı sandığı değiştirmek isteyenlerin yapacakları iş ve işlemler Yüksek seçim kurulunun 295 sayılı kararı ekinde yer alan    Yurt İçi Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esasları konulu 140/I sayılı Genelgesi belirlenmiştir.İlgili genelgeye göre muhtarlıklara asılan seçmen askı listelerinde ismi bulunmayan ve yanlışlık olan kişiler seçmen askı listelerinin askıda bulunacağı süre olan 2 Mayıs 2018 – 12 Mayıs 2018 tarihleri arasında adres değişikliği yaparak yeni adreslerinde oy kullanabileceklerdir.24 Haziran Seçimlerinde adres değişikliği nedeniyle yeni adresinde oy kullanmak isteyen kişiler ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvurmalı  ve nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneğini  ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmelidirler.

Bu şekilde adres değişikliği yapmak isteyenler bizzat nüfus müdürlüğüne başvurmalı veya ilgili işleri vekalet verecekleri kişiler aracılığı ile yapmak zorundadırlar.Posta ile yapılan adres değişiklik başvuruları kabul edilmeyecektir.

Yüksek Seçim Kurulunun 140/1 sayılı Genelgesinin adres değişikliği yapmak isteyen seçmenlerle alakalı ilgili bölümü yazımız ekinde yer almaktadır.

 

Muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayanların yazımı ile kayıtlarda değişiklik/düzeltme yapılması veya yerleşim yerini değiştirenlerin yazımı
MADDE 8-
a) Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerinde kayıtlı olan seçmenlerden kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik yahut nüfus olay bilgisi değişikliği bulunan,
b) Askı süresi (2 Mayıs 2018 – 12 Mayıs 2018) içinde yerleşim yeri adresini değiştiren ve seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayan kişiler, bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 50. maddesinde sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvururlar ve nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.
Yerleşim yeri adresini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler başvurularını, yukarıdaki belgeleri de eklemek suretiyle askı süresi içinde herhangi bir yer nüfus müdürlüğüne de yapabilirler. Başvuruyu alan nüfus müdürlüğü başvuru belgelerini adresin bulunduğu ilgili nüfus müdürlüğüne aynı gün faks veya elektronik ortamda iletir.İlgili nüfus müdürlüğünce tescil edilen adres beyan formu ve ekleri ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına karar verilmek üzere derhal gönderilir.

Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 50. maddesinin üçüncü fıkrası gereği özel vekâletname ile başvuranlar sadece vekâlet veren adına adres beyanında bulunabilirler.
c) Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyenler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvururlar ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler. Nüfus müdürlüklerince diğer adres (ikinci adres) beyanı alınarak yapılan tesciller kayıt için yeterli değildir. Diğer adresinde oy kullanmak isteyen seçmenlerin, nüfus müdürlüklerine başvurmak suretiyle, diğer adreslerini yerleşim yeri adresi olarak tescil ettirmeleri gerekir.
Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanıldığı 30 Nisan 2018 Pazartesi ile listelerin askıdan indirileceği 12 Mayıs 2018 Cumartesi günleri arasındaYerleşim yeri değişikliği ve kayıt düzeltme için nüfus müdürlüğünün adres tescilini yaptığına dair belge ve ekleri ile başvuranlar hakkındaki kayıtlar, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından “Seçmen Adres Günleme (SEC_003_ASKI)” ekranı kullanılarak sorgulanır ve oy kullanabilir durumda olup olmadıkları (seçmenlik durumları) gözetilerek, verilecek karar üzerine seçmen kütüğüne işlenir.
İlçe nüfus müdürlüğüne daha önce farklı bir kişi tarafından beyan edilen adresin, birlikte oturma gerekçesiyle yeniden beyan edilmesi ve beyan eden kişi ile halen o adreste oturan kişinin birlikte ilçe nüfus müdürlüğüne müracaat etmeleri halinde, başka belge istenilmesine gerek olmaksızın nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin birlikte imzalanmış onaylı adres beyan formuna göre işlem yapılır.
SEÇSİS’te kısıtlı olarak görünen kişilerin dondurulan kayıtları kısıtlama kararlarına ulaşılamadığı gerekçesiyle oy kullanabilir hale getirilemez. Ancak bu kişilerin muhtarlık bölgesi askı listelerine itiraz etmeleri halinde durumlarının değerlendirilmesi gerekir.Sadece alanda var olup ta, Ulusal Adres Veri Tabanında (UAVT) bulunan adres bileşenlerinde herhangi bir değişiklik işlemi (cadde, sokak, bulvar, meydan, kümeevler, bina numaraları, bina ve bağımsız bölüm nitelik değiştirme işlemleri) ilçe seçim kurulu kararı ile yapılır.

Anayasa’nın 79. maddesinde öngörülen “seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü” ilkesine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini teminen, seçmen niteliğini taşıyan kişilerin yerleşim yeri değişikliği için başvurularını muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünün yapıldığı 30 Nisan 2018 Pazartesi gününden başlamak üzere ve askı süresi içinde bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 50. maddesinde sayılanların ilgili nüfus müdürlüğüne yapmaları gerekir. Bu kişilerin askı süresince posta ile yapacakları müracaatları ile muhtarlık bölgesi askı listelerinin indirilme tarihi olan 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 17.00’den sonra yapılan başvurular ilçe seçim kurullarınca hiçbir suretle dikkate alınmaz

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir