Sosyal Medya Hesaplarından Paylaşılan Mesajlar Nedeniyle Verilen Disiplin Cezası İptal Edildi

Sosyal Medya Hesaplarından Paylaşılan Mesajlar Nedeniyle Verilen Disiplin Cezası İptal Edildi
125×125

Nüfus Müdürlüğünde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak görev yapan personelin İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nde görev yaptığı dönemde, “hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışta bulunmak” fiilini işlediğinden bahisle hakkında verilen “uyarma” disiplin cezası işlemine mensubu olduğu sendikaca İdare Mahkemesinde dava açılmış olup; mahkeme, iptal talebimizi kabul ederek verilen disiplin cezası işlemini hukuka aykırı bulmuş, iptaline karar vermiştir.

Ankara 14. İdare Mahkemesinin 29/12/2017 tarih, 2016/1794 E. ve 2017/3776 K. sayılı kararına konu olayda; idare, veri hazırlama ve kontrol işletmeni olan personelin facebook sayfasındaki mesajlarının “genel ahlak kurallarına ve memur ciddiyetine uygun olmadığı” kanaatine varmış ve akabinde personel hakkında uyarma cezası tesis edilmesine karar vermiştir. Verilen disiplin cezasının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle açılan davada Mahkeme; sosyal medya hesabı üzerinden yapılan“utanmazsınız”, “kendini bilmez densiz” gibi yorumların siyasi bir gaye taşımadığı, facebook grubundaki arkadaşlar arasında geçtiği, duygu ve düşünce ifade etme niteliğinde belli bir kişiyi ve zümreyi kastetmeyen genel değerlendirmeler olduğu ve davacıya isnat edilen fiilin “hizmet dışında devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak” kapsamında olmadığı kanaatine varmıştır. Bu doğrultuda söz konusu mesajlar nedeniyle davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. Maddesinin (B/b) fıkrasında yer alan “hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak hükmüne göre ve bir alt ceza uygulanmak suretiyle uyarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığından bahisle dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir