Memurun Eğlence Mekanında Tanıştığı Bir Kadınla Arkadaşlığı Disiplin Suçu Olur mu?

Memurun Eğlence Mekanında Tanıştığı Bir Kadınla Arkadaşlığı Disiplin Suçu Olur mu?
125×125

İlgili mevzuat hükümleri gereğince 18 yaşından küçük olan şahsın eğlence, oyun, içki ve benzeri amaçlı umuma açık yerlerde çalıştırılamayacağı, dolayısıyla “bar, pavyon vb. yerlerde çalışan kadın” olarak da nitelendirilemeyeceği, bu nedenle, davacının barda tanıştığı bir bayanla arkadaşlık ettiği ve gezip eğlendiği şeklindeki fiilinin, “Hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak” kapsamında değerlendirilmesi gerekirken “bar, pavyon vb. yerlerde çalışan kadınlarla ilişki kurmak” kapsamında değerlendirilerek meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmediği hakkında.

T.C.

DANIŞTAY Beşinci Daire

Esas No-.2016/18472 Karar No : 2017/21046

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince gereği görüşüldü:

Dava, …. Emniyet Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yapan davacının, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün 8. maddesinin 16. fıkrası uyarınca meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 24.12.2012 tarih ve 2012/392 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu Kararının iptali istemiyle açılmıştır.

. İdare Mahkemesi 30.12.2013 tarih ve E:2013/136, K:2013/1257 sayılı kararıyla; davacının reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan, ………. 8. Sulh Ceza Mahkemesinin ….. tarih ve ………… sayılı kararıyla 5 ay hapis cezasıyla cezalandırıldığı, dosyada yer alan bilgi ve belgelerden Tüzüğün 8. maddesinin 16. fıkrasında yer alan bar, pavyon vb. yerlerde çalışan kadınlarla ilişki kurmak suçunun sübuta erdiği gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Davacı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün 8. maddesinin 16. fıkrasına göre “Genelev ya da tek başına fuhuş yapılan yerlerde, bar, pavyon, gazino vb. yerlerde çalışan kadınlarla ya da çevresinde iffetsizlikle tanınan kadın ya da erkeklerle karı – koca gibi yaşamak ya da ilişki kurmak” fiili meslekten çıkarma cezasını, aynı Tüzüğün 6. maddesinin B bendinin 5. fıkrasında “Hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak” fiili 6 ay süreli durdurma cezasını gerektirmektedir.

Dosyanın incelenmesinden, ………. İl Emniyet Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yapan davacının, ………. İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yaptığı dönemde … Bar isimli umuma açık istirahat ve eğlence yerinde …….. isimli bayanla tanıştığı, arkadaşlık ettiği, bilahare evine götürdüğü, rızaen cinsel ilişkiye girdiği, L.T.’nin ………. Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Umutevinde kalmakta iken kaçtığı, bunun üzerine yetkililerce durumun polise bildirildiği ve kayıp kişi olarak aranmakta iken güvenlik görevlilerince yakalandığı, yapılan adli soruşturma sonucunda davacının ……….. kişiyle cinsel ilişkiye girdiği hususunun …………. Ceza Mahkemesinin ….. tarih ve ……. sayılı kararıyla sabit olduğu, anılan Mahkeme kararıyla davacının reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldığı, yapılan disiplin soruşturmasında muhakkik tarafından, davacının barda konsomatrislik yapan şahısla arkadaşlık etmek, gezip eğlenmek şeklindeki davranışları nedeniyle hizmet dışında resmi sıfatın gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün 6-B/5 maddesi uyarınca 6 ay süreli durdurma cezası teklif edildiği, ancak Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunca dava konusu işlem ile davacı hakkında Tüzüğün 8/16. maddesinde yer alan bar, pavyon vb. yerlerde çalışan kadınlarla ilişki kurmak suçundan meslekten çıkarma cezası verilmesi nedeniyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

10.8.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren işyeri Açma ve Çalışma Ruhsadarına İlişkin Yönetmeliğin 4/g maddesinde gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler umuma açık istirahat ve eğlence yeri olarak tanımlanmakta; “Çalıştırılacak kişilerde aranacak şartlar” başlıklı 36. maddesinin birinci fikrasında, kanunî istisnalar saklı kalmak üzere; eğlence, oyun, içki ve benzeri amaçlı umuma açık yerlerde onsekiz yaşından küçüklerin çalıştırılamayacağı; aynı maddenin altıncı fıkrasında müşteri ile beraber yiyip içerek müşterinin eğlenmesini sağlayan konsomatrislerin sadece pavyon ruhsatlı yerlerde çalışabileceği düzenlemesi yer almaktadır.

Olayda, ……’nin … Bar isimli umuma açık istirahat ve eğlence yerinde konsomatris olarak çalıştığı gerekçesinden hareketle Tüzüğün 8/16. maddesi uyarınca davacı hakkında meslekten çıkarma cezası tesis edilmiş ise de mezkûr mevzuat hükümleri gereğince 18 yaşından küçük olan …….. eğlence, oyun, içki ve benzeri amaçlı umuma açık yerlerde çalıştırılamayacağı, dolayısıyla “bar, pavyon vb. yerlerde çalışan kadın” olarak da nitelendirilemeyeceği anlaşılmaktadır.

Bu durumda davacının barda tanıştığı bir bayanla arkadaşlık ettiği ve gezip eğlendiği şeklindeki fiilleri ile Ceza Mahkemesince hakkında hapis cezası verilmesine gerekçe olan cebir, tehdit ve hile olmaksızın reşit olmayanla cinsel ilişki fiilinin, “Hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak” kapsamında değerlendirilmesi gerekirken “bar, pavyon vb. yerlerde çalışan kadınlarla ilişki kurmak” kapsamında değerlendirilerek meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davayı reddeden Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle, ………. İdare Mahkemesinin …. tarih ve …. sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun geçici 8. Maddesi gereğince uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 49. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca bozulmasına, yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 11.10.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir