Memura Disiplin Cezası Verilirken Hangi Madde Kapsamında Olduğu Açıklanmalıdır

Memura Disiplin Cezası Verilirken Hangi Madde Kapsamında Olduğu Açıklanmalıdır
125×125

Memurlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılan disiplin soruşturmaları neticesinde memurlara çeşitli cezalar verilmektedir.Verilen bu cezalarda idarelerce yapılan yanlışlardan biriside verilen bu cezanın hangi cezanın ilgili maddenin hangi bendine göre verildiğinin bildirilmemesinden kaynaklanmaktadır.Konunun daha iyi anlaşılması açısından bir örnek vermek gerekirse yapılan soruşturma neticesinde muhakkik tarafından hakkında disiplin soruşturması yapılan kişi hakkında 125 maddenin a fıkrasının d bendi uyarınca Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak fiilinden dolayı uyarma cezası verilmesi teklif edilmiş olsun.Disiplin amirince düzenlenen soruşturma raporuna göre uyarma cezasının verilmesi uygun görülmüş ve uyarma cezası ilgili kişiye verilecek ise memura ceza verilirken uyarma cezasının 125. maddenin a fıkrasının d bendine göre verilmiş olduğu disiplin cezası yazısında belirtilmelidir.Eğer disiplin amirince verilen ceza 125. maddenin a fıkrasına göre uyarma cezası şekilde verilip cezanın hangi alt bent gereği verildiği bildirilmez ise ilgili kararlar mahkemelerce iptal edilmektedir.

Konuya ilişkin olarak Danıştay Başkanlığınca daha önceki yıllarda verilmiş olan bir kararı yazımız ekinde yayımlıyoruz.

Danıştay 12. Dairesinin 09/05/2014 tarihli ve Esas No : 2013/7372 Karar No : 2014/3573 sayılı Kararı

Özeti: Davacının disiplin suçu oluşturan eylemi açık bir şekilde belirlenmeden ve hangi madde kapsamında cezalandırıldığı açıkça ortaya konulmadan tesis edilen dava konusu 1/20 oranında aylıktan kesme cezasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

Dava konusu olayda, davacıya isnat edilen “görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak” eylemi nedeniyle 657 sayılı Yasa’nın 125/D-(c) bendi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılması teklifinin Merkez Disiplin Kurulu’nun 14/06/2012 tarih ve 2012/6 sayılı kararıyla “davacının iddia edilen fiili işlediğine dair kesin bir kanaat oluşmadığı” gerekçesiyle reddedilmesi üzerine 657 sayılı Yasa’nın 126/3. maddesi uyarınca atamaya yetkili amir olan Bakan tarafından davacının soruşturmaya konu olan hangi eylem veya eylemleri nedeniyle 657 sayılı Yasa’nın 125/C maddesinin hangi bendi kapsamında cezalandırıldığı dava konusu işlemde ortaya konulamamış, bu eylem veya eylemlerin subuta erdiğine ilişkin hukuki değerlendirme yapılmamış, bu haliyle suçun ve cezanın belirginliği ilkesi ihlal edilmiştir.

Her ne kadar; temyize konu İdare Mahkemesi kararında davacının, 657 sayılı Kanun’un 125/C-(a), (d) ve (ı) bentlerinde yer alan fiilleri işlediğinden bahisle cezalandırıldığı belirtilmiş ise de; dava konusu 22.06.2012 gün ve 06202 sayılı işlem incelendiğinde, davacının, anılan Kanun’un 125. maddesinin ”C” fıkrasında yer alan herhangi bir alt bende yer verilmeden, doğrudan Bakan Olur’u ile 1/20 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırıldığı görülmektedir.

Bu durumda, davacının disiplin suçu oluşturan eylemi açık bir şekilde belirlenmeden ve hangi madde kapsamında cezalandırıldığı açıkça ortaya konulmadan tesis edilen dava konusu 1/20 oranında aylıktan kesme cezasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık, aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir