KOSGEB Personeli 4483 Sayılı Kanuna Tabi mi?

KOSGEB Personeli 4483 Sayılı Kanuna Tabi mi?
125×125

Memurlar ve diğer kamu görevlilerine getirilen güvencelerden birisi de isnat edilen suçlara karşı  özel soruşturma usulüne tabi olamasıdır. Getirilen güvence sistemi ile memurun haksız isnatlara karşı korunması amaçlanmıştır. Memurların görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin verebilecek mercileri ve izlenecek usulü düzenlemek amacıyla  4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun yürürlüğe konmuştur.

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin işlediği tüm suçlar 4483 sayılı yasa kapsamına girmemektedir. Memur ve diğer kamu görevlilerinin işledikleri iddia edilen suçun öncelikle 4483 sayılı yasaya tabi olu olmadığının tespit edilmesi gerekir. Aynı şekilde, bir kurumun bir bakanlığa bağlı ya da ilgili kuruluş olması da çalışanlarının işledikleri suçlardan dolayı 4483 sayılı yasaya tabi olmalarını gerektirmez.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2018/6700 E.  ,  2018/5495 K. sayılı Kararında KOSGEB personelinin 4483 sayılı yasaya tabi olmadığına ve haklarında isnat edilen suçların genel esaslara göre soruşturulması gerektiğine hükmetti.

5. Ceza Dairesi         2018/6700 E.  ,  2018/5495 K.

Görevi kötüye kullanma suçundan şüpheli … hakkındaki soruşturma evresi sonunda Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 29/01/2018 tarihli ve 2017/17519 soruşturma, 2018/1435 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yönelik itirazın reddine ilişkin mercii Elazığ 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 20/02/2018 tarihli ve 2018/385 Değişik iş sayılı Kararının;

Dosya kapsamına göre, müştekilerin, KOSGEB Elazığ müdürü olan şüphelinin devletten destek almalarını kasıtlı olarak engellediğinden bahisle şikayetçi olmaları üzerine, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma sonucunda, şüphelinin üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından bahisle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ise,

Kısa adı KOSGEB olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının, 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun ile kurulduğu, adı geçen Kanunun 1. maddesinde, KOSGEB’in Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir Kamu Kuruluşu olduğunun belirtildiği, söz konusu Başkanlığın kamusal faaliyet yürüttüğü ve görevlilerinin kamu görevlisi oldukları cihetle, somut olayda KOSGEB … müdürü olan şüphelinin, şikayete konu eylemin göreve ilişkin suç olmasından dolayı şüpheli hakkındaki soruşturmanın 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun hükümlerine göre merciinden izin alınmak suretiyle yapılması gerektiği cihetle, soruşturma izni alınmadan verilen kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karara karşı yapılan itirazın bu yönden kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 27/06/2018 gün ve 94660652-105-23-8074-2018-Kyb sayılı Kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte tevdii kılınmakla gereği düşünüldü:

3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 1. maddesinde KOSGEB’in Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir kamu kuruluşu olduğu hükmü yer almakta ise de; aynı maddede KOSGEB’in tüzel kişiliği haiz ve bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi olduğu ile 18. maddesinde Başkanlığın çalıştıracağı personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olmadığının belirtilmesi, soruşturma yöntemi bakımından 4483 sayılı Kanuna bir atıfta bulunulmaması ve 4483 sayılı Kanunun “kapsam” başlıklı 2. maddesinin “Bu Kanun, Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerin genel idare esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında uygulanır.” hükmünü içermesi karşısında, Elazığ 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 20/02/2018 tarihli ve 2018/385 Değişik iş sayılı Kararında ise bir isabetsizlik bulunmadığından, vaki karara yönelik kanun yararına bozma isteminin REDDİNE, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 10/09/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir