İntihal Suçunun Soruşturmasının Şikayete Bağlı Olduğu

İntihal Suçunun Soruşturmasının Şikayete Bağlı Olduğu

İntihal suçundan soruşturulması için eser sahibinin şikayeti gerektiği hakkında.

T.C.

DANIŞTAY
Birinci Daire

Esas     No: 2016/1430

Karar No: 2016/2035

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun, 71’inci maddesinin 2’nci bendinde, başkasına ait esere, kendi eseri olarak ad koyan, 3’üncü bendinde de, bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan kişinin altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmış, Kanunun 75’inci maddesinde ise, 71’inci ve 72’nci maddelerinde sayılan suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılmasının şikayete bağlı olduğu, yapılan şikayetin geçerli kabul edilebilmesi için hak sahiplerinin veya üyesi oldukları meslek birliklerinin haklarını kanıtlayan belge ve sair delilleri Cumhuriyet Başsavcılığına vermeleri gerektiği, bu belge ve sair delillerin şikayet süresi içinde Cumhuriyet Başsavcılığına verilmemesi halinde kovuşturmaya yer olmadığı kararı verileceği, bu Kanunda yer alan soruşturma ve kovuşturması şikayete bağlı suçlar dolayısıyla başta Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri olmak üzere ilgili gerçek ve tüzel kişiler tarafından, eser üzerinde manevi ve mali hak sahibi kişilerin şikayet haklarını kullanabilmelerini sağlamak amacıyla durumdan haberdar edilecekleri hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda belirtilen hükümlerden, 5846 sayılı Kanunun 71’inci maddesinde sayılan suçların, yani manevi haklara tecavüzün, ancak eser üzerinde manevi ve mali hak sahibi kişilerin şikayed üzerine soruşturulabileceği ve kovuşturulabileceği açıktır.

Dosyanın incelenmesinden, “Relationship Between The Results of Selected Motor Tests and Competitive successfulness in Tennis For Different Age Categories” adil makale üzerinde manevi ve mali hak sahibi Prof. …’in şikayeti olmadan, şüphelinin 2010 yılında Hırvatistan’da yayımlanan adı geçene ait makaleyi Türkiye’deki bir dergide tekrar yayınladığı, bu makalede araştırıcı isimleri arasında adı yer almamasına rağmen, bunlar arasına kendi ismini yazdığı iddialarıyla … hakkında ………Üniversitesince yaptırılan soruşturma sonucunda, şüphelinin lüzum-u muhakemesine karar verildiği anlaşılmıştır.

Ancak, şüpheliye atılı suçların takibi şikayete bağlı suçlardan olduğu, eser sahibi sıfatıyla eser üzerindeki manevi hakları tecavüze uğrayan kişinin söz konusu suçlarla ilgili şikayetinin bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın kabulüyle …… Rektörlüğünce oluşturulan Yetkili Kurulun…..tarih ve ….. sayılı lüzum-u muhakeme kararının bozulmasına, 1 ’inci ve 2’nci maddelerde atılı suçlar nedeniyle … hakkında kovuşturmaya yer olmadığına, dosyanın karar ekli olarak ………Üniversitesi Rektörlüğüne iadesine, kararın bir örneğinin itiraz edene gönderilmesine…

 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir