Disiplin Cezası Veren Amir İtiraz Olmaksızın Cezayı Kaldırabilir mi?

Disiplin Cezası Veren Amir İtiraz Olmaksızın Cezayı Kaldırabilir mi?
125×125

Disiplin Cezası Veren Amir İtiraz Olmaksızın Cezayı Kaldırabilir mi?

Devlet memurlarına verilecek olan disiplin cezalarına ilişkin iş ve işlemler 657 sayılı kanunun ilgili maddelerinde anlatılmıştır.Yine ilgili kanunun 135. maddesinde memurlara verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itiraza ilişkin açıklamalar yapılmıştır.Disiplin cezası alan memur disiplin cezasının kendisine tebliği tarihinden itibaren 7 günlük süre zarfında ilgili cezaya itiraz edebilmektedir.Ceza alan memurca 7 günlük süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezası ise kesinleşmektedir.Süresi içinde yapılan itirazların kabulü halinde ise disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.

Disiplin cezalarının kaldırılması ve hafifletilmesine ilişkin yapılabilecek işlemler genel olarak yazımızın yukarıda yer alan kısmında açıklanmıştır.Ancak disiplin amirince verilen cezaya memur tarafından herhangi bir itiraz yapılmamış ise ve ceza kesinleşmiş ise bu durumda disiplin amiri vermiş olduğu cezayı idari tasarruf ile kaldırabilir mi?

Yazımız ekinde yayımlamış olduğumuz Danıştay Başkanlığınca verilen bir karar da:

“Müsteşar tarafından bir memura verilen disiplin cezası kesinleştikten sonra verilen disiplin cezasına  memurun itirazı olmaksızın yine müsteşar tarafından ilgili disiplin cezasının kaldırılması işlemi ” iptal edilmiştir.Verilen kararda disiplin cezalarının kanunlarda belirtilen usuller dışında idari tasarrufla kaldırılmasının mümkün olmadığı yönünde karar verilmiştir.

Danıştay Başkanlığı 12. Daire  Esas No : 2004/848 Karar No : 2007/1765

Özeti : İlköğretim müfettişleri başkan yardımcısı olarak görev yapan davacıya, müsteşar tarafından verilen ve itiraz edilmeyerek kesinleşen kınama cezasının, yine müsteşar tarafından idari bir tasarrufla kaldırılmasının mümkün bulunmadığı hakkında.

…………………….Olayda; Müsteşar tarafından 25.11.2002 günlü işlem ile davacıya 657 sayılı Yasa uyarınca verilen kınama cezasına davacı tarafından itiraz edilmemiş olduğu, bu haliyle anılan cezanın kesinleştiği görülmektedir.
Bu durumda; 657 sayılı Yasada kınama cezasının ne şekilde kaldırılabileceği düzenlenmiş iken, ortada itiraz üzerine yetkili mercilerce cezanın kaldırılmasına dair bir karar bulunmaksızın, Müsteşar tarafından verilen ve itiraz edilmeyerek kesinleşen kınama cezasının yine Müsteşar tarafından idari bir tasarrufla kaldırılması mümkün bulunmadığından, bu ceza kaldırılmak suretiyle aynı soruşturmaya dayanılarak davacının bu kez 1702 sayılı Yasa uyarınca tevbih cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.
.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir