657 Sayılı Yasanın 125/5 Maddesinin Emniyet Mensuplarına da Uygulanabileceği

657 Sayılı Yasanın 125/5 Maddesinin Emniyet Mensuplarına da Uygulanabileceği
125×125

Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan emniyet teşkilatı mensupları hakkında verilecek olan kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarının nasıl uygulanacağına ilişkin özel nitelikte Kanun olan 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda bir hüküm bulunmadığından 657 sayılı Kanun’un 125. maddesinin 5. fıkrası emniyet teşkilatı mensupları için de uygulanabilir olduğu hakkında.

T.C.

DANIŞTAY

Beşinci Daire

Esas No : 2016/15677

Karar No : 2018/10878

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince gereği görüşüldü:

Dava, Bartın İl Emniyet Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yapan davacının, hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak fiilini işlediğinden bahisle, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün 6/B-5. maddesi uyarınca 6 ay kısa süreli durdurma cezası ile cezalandırılması gerekirken öğrenim durumu itibarıyla yükselebileceği kadronun son kademesinde bulunduğundan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinin 5. fıkrası gereğince maaşının 1/2 oranında kesilmesine ilişkin 14.7.2011 tarih ve 2011/71 sayılı Bolu Valiliği İl Polis Disiplin Kurulu kararının iptali ile maaşından yapılan kesintinin yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Zonguldak İdare Mahkemesinin 28.12.2011 tarih ve E:2011/2005, K:2011/2087 sayılı kararıyla; Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünde yer alan memurluktan çıkarma cezası dışındaki disiplin cezaları ile ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin uygulanması mümkün bulunmadığından, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün 6/B-5 maddesi uyarınca 6 ay kısa süreli durdurma cezası ile cezalandırılması gerektiği ileri sürülen davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinin 5. fıkrası hükmünün uygulanması suretiyle 1/2 oranında aylık kesim cezası ile cezalandırılmasında yasaya uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali ile davacının maaşından yapılan kesintinin yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmiştir.

Davalı idare, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün 6/B-5 maddesinde “hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak” kademe ilerlemesinin 6 ay süreli durdurulması cezasını gerektiren eylemler arasında sayılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Kapsam” başlıklı 1. maddesinin 3. fıkrasında; bu fıkrada sayılan ve emniyet teşkilatı mensuplarının da içinde bulunduğu bir takım kamu görevlisinin, özel kanunları hükümlerine tabi oldukları belirtilmişse de, bu görevlilerin, özel kanunlarında hüküm bulunmayan hallerde kamu görevlileri için genel nitelikte Kanun olan 657 sayılı Kanuna tabi olacakları da tartışmasızdır. Bu bağlamda öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan emniyet teşkilatı mensupları hakkında verilecek olan kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarının nasıl uygulanacağına ilişkin özel nitelikte Kanun olan 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda bir hüküm bulunmadığından 657 sayılı Kanun’un 125. maddesinin 5. fıkrası emniyet teşkilatı mensupları için de uygulanabilir olduğu açıktır.

657 sayılı Kanunu’nun 125. maddesinin 5. fıkrasında da “Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının 1 /4’ü – 1/2’si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; Bartın İl Emniyet Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yapan davacının, Bolu Bölge Trafik Şube Müdürlüğünde görevli iken hakkında yapılan soruşturma sonucunda, silahının kabzası ile . isimli şahsın kafasına vurduğu hususunun sabit olduğu görüşüyle getirilen teklif doğrultusunda, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün 6/B-5. maddesi uyarınca 6 ay kısa süreli durdurma cezası ile cezalandırılması gerekirken öğrenim durumu itibarıyla yükselebileceği kadronun son kademesinde bulunduğundan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinin 5. fıkrası gereğince maaşının 1/2 oranında kesilmesine ilişkin kararın iptali ile maaşından yapılan kesintinin yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle temyizen incelenmekte olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Bu durumda; polis memuru olarak görev yapmakta olan davacının Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü’nün 6/B-5 maddesi uyarınca 6 ay kısa süreli durdurma cezasıyla cezalandırılması gerekmekte ise de Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinin 5. fıkrası maddesine göre öğrenim durumu itibarıyla yükselebileceği kadronun son kademesinde bulunması nedeniyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının, brüt aylığından 1/2 oranında kesinti yapılması suretiyle uygulanabileceği açık olduğundan, davacı hakkında 657 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanamayacağı gerekçesi ile dava konusu işlemin iptaline yönelik İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir