YÖK’ten Norm Kadro Yönetmeliği Yazısı

YÖK’ten Norm Kadro Yönetmeliği Yazısı

TC.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Personel Dairesi Başkanlığı

Sayı:82444403-200-E.85692                                                                                          07.11.2018

Konu: Norm Kadro Yönetmeliği

DEVLET ÜNİVERSİTELERİNE

13 Eylül 2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17 sayılı “Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 nci maddesiyle 10 Temmuz 2018 tarihli 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 sayılı Genel Kadro ve Usulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesine eklenen dördüncü fıkrada “Öğretim elemanı kadrolarına, devlet yükseköğretim kurumları bünyesindeki birimler, önlisans, lisans ve lisansüstü programların sayısı, niteliği ve öğrenci sayılan ile yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretim dışında yürüttüğü hizmetler dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan norm kadro yönetmeliğine göre ilgili devlet yükseköğretim kurumunca atama yapılır ” hükmü bulunmaktadır

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete’de “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” yayımlanıp aynı tarihte yürürlüğe girmiştir

Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında “Yükseköğretim kurumlarında norm kadroların yeterli olmaması halinde norm dışı kadro talebi, ilgili anabilim/anasanat dalı ve/veya bölüm kurulunun uygun görüşü, ilgili birim üniversite yönetim kumlunun gerekçeli karan ile Yükseköğretim Kuruluna iletilir Bu talep, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, ileri düzey araştırma ve geliştirme faaliyetleri, doktora programlarından mezun sayısı, üniversitenin eğitim ve öğretim dışında yürüttüğü hizmetler dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanır ” hükmü,

Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında “Öğretim elemanı asgari kadro sayısını aşan bütün atamalarda asgari kadrolar da dahil olmak üzere kadroların en fazla 2/3 ‘ü aynı unvan için kullanılabilir. Bu hesaplamada çıkan sayı küsuratlı ise aşağıya doğru yuvarlama yapılır Meslek yüksekokullarında bu şart aranmaz ” hükmü,

Anılan Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte .. Boş ve saklı öğretim elemanı kadroları ise rektörlüğe aktarılır.” hükmü ile ” ikinci fıkrasında “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilan edilen öğretim elemanı kadrolarına atama işlemleri bu Yönetmelik hükümleri dikkate alınmadan yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca sonuçlandırılır. Bu kadrolara atananlar norm kadro fazlası oluşturması durumunda dahi bulundukları kadrolarda görev yapmaya devam ederler.” hükümleri bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 07/11/2018 tarihli toplantısında;

1 -) 1 Kasını 2018 tarihi ve öncesinde Resini Gazete’de ilan edilen öğretini üyesi kadroları haricindeki tüm boş ve saklı kadroların Başkanlığımızca re’sen Rektörlük bünyesine çekilmesine,

2- ) 2 Kasım 2018 tarihinden önce yayımlanması için Resmi Gazete’ye gönderilmesi şartıyla 2 Kasım 2018 tarihi ve sonrasında Resmi Gazete’de ilan edilen öğretim üyesi kadrolarının “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde değerlendirilerek;

a)Norm kapsamındaki kadroların ilan edilen birimlerde bulunmaya devam etmesine ve atama süreçlerinin tamamlanmasına,

b)Norm dışı kadro niteliğindeki kadroların Başkanlığımızca Rektörlük bünyesine re’sen çekilerek bu kadrolara ilişkin ilanların iptal edilmesine ve bu kapsamda iptal edilen öğretim üyesi kadrolarının söz konusu Yönetmeliğin 4 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında Kurulumuzca ivedilikle değerlendirilmeye alınmasına,

3-) 2 Kasım 2018 tarihi ve sonrasında yayımlanması için Resmi Gazete’ye gönderilen tüm öğretim üyesi kadro ilanlarının iptal edilmesine.

4- ) Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında uygulanacak 2/3 unvan oranının, norm kadro hesabının yapıldığı birim bazında uygulanmasına.

karar verilmiştir

Bilgilerinizi gereğini rica ederim.

 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir