YÖK, Öğretim Elemanları Kadrolarına Atama İşlemleri İçin Duyuru Yayımladı

YÖK, Öğretim Elemanları Kadrolarına Atama İşlemleri İçin Duyuru Yayımladı
125×125

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Personel Daire Başkanlığı

 

Sayı: 82444403-200-E.70616                              18.09.2018

Konu:Öğretim Elemanı Kadrolarına Atama İşlemleri

DEVLET ÜNİVERSİTELERİNE

İlgi : 14.09.2018 tarihli ve 70094 sayılı yazımız.

13 Eylül 2018 tanhiı ve 30534 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 17 sayılı “Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nin 2 nci maddesi ile 10 Temmuz 2018 tarihli 30474 sayılı Re um Gazetede yayımlanan 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesine eklenen dördüncü fıkrada “öğretim elemanı kadrolarına, devlet yükseköğretim kurumlan bünyesindeki birimler, önlisans, lisans ve lisansüstü programların sayısı, niteliği ve öğrenci sayıları ile yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretım dışında yürüttüğü hizmetler dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulunca çıkanları norm kadro yönetmeliğine göre ilgili devlet yükseköğretim kurumunca atama yapılır.” hükmü bulunmaktadır. Aynı Kararnamenin geçici 2 nci maddesinde ise “Yükseköğretim Kurulunca 11 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre hazırlanacak norm kadro yönetmeliği bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içerisinde yürürlüğe konulur Yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar yükseköğretim kurumlan atama yetkisini yönetmeliğin yürürlüğe girmesini beklemeksizin kullanabilir. ” hükmü getirilmiştir.

14.09.2018 tarihli ilgi yazımızda; mahkeme kararları, 2547 sayılı Kanunun 60 inci maddesi ile geçici 78 inci maddesi, 1416 sayılı Kanun. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca yapılabilecek atamaların geciktirilmeksizin yapılması istenmişti.

Norm kadro yönetmeliği çalışmaları devam etmekte olup 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle, yükseköğretim kurumlarımızın ihtiyaç duyduğu öğretim elemanı kadrolarına atama işlemlerinin, 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde yürütülmesi hususunda bilgilerinizi rica ederim.

Prof Dr Rahmi ER

Başkan Vekili

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir