Yeni Düzenlemeye Göre Kimler Rektör Olabilecek?

Yeni Düzenlemeye Göre Kimler Rektör Olabilecek?
125×125

3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Üst Kademe Yöneticilerinin atanma usullerine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.Yapılan düzenlemeye göre Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı kararıyla  atama yapılacaktır.1 Sayılı cetvele baktığımızda ise rektörlerin 1 sayılı cetvelde olduğu görülmektedir.3 sayılı kararnamede 1 sayılı cetvelde yer alan görevlere atanacak olanlarda aranan şartlar ilgili kararnamenin 3. maddesinde sayılmıştır.İlgili madde de yer alan şartlar aşağıda yer almaktadır.

Atama şartları

MADDE 3– (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

b) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

c) Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kuramlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak.

İlgili madde de yer alan şartlara göre en az dört yıllık herhangi bir üniversite mezunu ve kamuda veya özel sektörde 5 yıllık hizmeti olan birisi 657 sayılı kanunun 48. maddesinde sayılan şartları taşımak kaydı ile rektör olarak atanabilecektir.657 sayılı Devlet memurları kanununun 48. maddesinde aranan genel şartlar ise aşağıda yer aldığı gibidir.

657 sayılı kanunun 48. maddesinde yer alan Genel şartlar;
A) Genel şartlar:
1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen  süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
6. Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek  akıl hastalığı  bulunmamak.
8.  Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir