Üniversitelerde Görevlendirme İle Çalışan Bölüm Başkanlarının Ders Yükü

Üniversitelerde Görevlendirme İle Çalışan Bölüm Başkanlarının Ders Yükü

Üniversitelerde Görevlendirme İle Çalışan Bölüm Başkanlarının Ders Yükü

Üniversitelerde bölüm başkanı olarak görev yapan öğretim görevlilerinin ilgili göreve kanun maddelerinde sayılan mevzuat hükümlerine göre atanması halinde ders yükü indirimi yapılabileceği,atama yapılmadan sadece görevlendirme ile bu görevi yürütenlerin ders yüklerinde bir indirim yapılmayacağı hakkında Maliye ve Hazine Bakanlığı (mülga) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce Iğdır Üniversitesine verilen görüş yazısı yazımız ekindedir.

 

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü  (Mülga)

 

Sayı :45516914-100-(815-5)-6301                                                                                                      02/10/2018

Konu:Bölüm Başkanlarının Ders Yükü 

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

(Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

 

İlgi :       14.09.2018 tarihli ve 161 sayılı yazınız.

İlgi yazı ile Üniversitenize bağlı yüksek okul ve meslek yüksek okullarında  bölüm başkanlığı görevini yürüten öğretim görevlilerinin ders yükü hususunda tereddüde düşüldüğü belirtilerek Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir .

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yüksek öğretim Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında;

“Bölüm başkanı; bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde doktor öğretim üyeleri arasından fakültelerde dekanca, fakülteye bağlı yüksek okullarda müdürün önerisi üzerine dekanca, rektörlüğe bağlı yüksek okullarda müdürün önerisi üzerine rektörce üç yıl için atanır. Süresi biten başkan tekrar atanabilir. “

hükmü ile bölüm başkanları nın kimler arasından, hangi  usulde  atanacağı düzenlenmektedir.

Diğer taraftan , aynı Kanunun 36 ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer ala ;

” Rektör, rektör yardımcısı, dekan, enstitü ve yüksek okul müdürlerini ders verme yükümlülüğü yoktur. Başhekimler, dekan yardımcıları, enstitü ve yüksek okul müdür yardımcıları ve bölüm başkanları, bu madde hükümlerine göre haftada asgari beş saat ders vermekle yükümlüdür. “

hükmü ile ise kimler hakkında ders yükü muafiyeti veya indirimi uygulanabileceği düzenlenmiş olup yukarıda yer verilen 21 inci madde hükmünde atanma usulü belirtilen bölüm başkanları için de ders yükü indirimi öngörülmüştür.

Bu çerçevede, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca bölüm başkanlarının ancak öğretim üyeleri arasından atanması öngörülmüş olduğundan, bölüm başkanı olarak görevlendirilen öğretim görevlileri  hakkında  anılan Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca ders yükü indirimi uygulanabilmesine imkan bulunmadığı değerlendirilmektedir .

Bilgilerini rica ederim.

İndir (PDF, 386KB)

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir