Rektör Adayı Olmak İsteyenlerin Başvurularına İlişkin Esaslar Yayımlandı

Rektör Adayı Olmak İsteyenlerin Başvurularına İlişkin Esaslar Yayımlandı
125×125

Devlet ve vakıf üniversiteleri ile yüksek teknoloji enstitülerine rektör olarak atanmak isteyen rektör adayları için başvuru esasları bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan düzenlemeyle rektör atamaları aşağıdaki usulde yapılacak.

-Rektörlük görev süresi dolmadan en geç 30 gün önce Yükseköğretim Kurulunca rektör adaylığı için duyurusu yapılacak. Rektörlük görevinin süresi dolmadan herhangi bir sebeple sona ermesi veya adaylık sürecinin yenilenmesi hâlinde ise 5 gün içinde duyuru yapılacak.

-Rektör adayları duyuruda yer alan tarihler arasında başvuru yapacaklar.

– Devlet üniversitesi veya yüksek teknoloji enstitüsü rektör adayları, adaylık şartlarını taşıdıklarını gösterir belge ve özgeçmişlerini ekledikleri bir dilekçe ile doğrudan Yükseköğretim Kuruluna başvuracaklar. Vakıf üniversitesi rektör adayları ise öncelikle bir dilekçe ile mütevelli heyetine başvuracaklar. Başvurusu kabul edilenler arasından mütevelli heyetince belirlenen rektör aday/adaylarına ait bilgi ve belgeler Cumhurbaşkanlığına sunmak üzere Yükseköğretim Kuruluna gönderilecek.

-Yükseköğretim Kurulu kendine gönderilen adayları  değerlendirerek Cumhurbaşkanına sunacak.

-Cumhurbaşkanı, kendine sunulan adaylardan birini rektör olarak atayacak.

Karar Sayısı: 141

Ekli “Rektör Adayı Olmak İsteyenlerin Başvurusuna İlişkin Usul ve Esaslarım yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

REKTÖR ADAYI OLMAK İSTEYENLERİN BAŞVURUSUNA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; devlet ve vakıf üniversiteleri ile yüksek teknoloji enstitülerine rektör adayı olmak isteyenlerin başvurularına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, devlet ve vakıf üniversiteleri ile yüksek teknoloji enstitülerine rektör olarak atanmak isteyen rektör adaylarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslar, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Başvuru

MADDE 4- (1) Rektörlük görev süresi dolmadan en geç 30 gün önce, rektörlük görevinin süresi dolmadan herhangi bir sebeple sona ermesi veya adaylık sürecinin yenilenmesi hâlinde ise 5 gün içinde Yükseköğretim Kurulunca rektör adaylığı için duyuru yapılır. Rektör adayı olmak isteyenlerin yapılan duyuruda belirlenen tarih aralığında başvuruda bulunmaları gerekir.

(2)   Kanunlarda ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde belirlenen şartlan taşıyanlar rektör adaylığına başvurabilir.

(3)   Devlet üniversitesi veya yüksek teknoloji enstitüsü rektör adayları, adaylık şartlarını taşıdıklarını gösterir belge ve özgeçmişlerini ekledikleri bir dilekçe ile Yükseköğretim Kuruluna başvurur.

(4)   Vakıf üniversitesi rektör adayları, adaylık şartlarını taşıdıklarını gösterir belge ve özgeçmişlerini ekledikleri bir dilekçe ile mütevelli heyetine başvurur. Mütevelli heyeti, teklif ettiği rektör adayını/adaylarım gösterir bilgi ve belgeleri Cumhurbaşkanlığına sunmak üzere Yükseköğretim Kuruluna gönderir.

(5)   Yükseköğretim Kurulu, devlet üniversitesi ve yüksek teknoloji enstitüsü rektör adayları ile vakıf üniversitesi mütevelli heyetinin teklif ettiği rektör adayının/adaylarının tamamını; şartları taşıyıp taşımadığı, lisans, lisansüstü eğitim mezuniyetleri, akademik unvanlarını aldığı tarihler ve atamaları, bulundukları idari görev ve deneyimleri, sicil ve disiplin dosyaları yönlerinden bir raporlama yaparak Cumhurbaşkanlığına sunar. Ayrıca yeniden atanmak isteyen rektörlerin Yükseköğretim Kurulunca belirlenen kriterlere göre oluşturulacak performans raporları da Cumhurbaşkanlığına sunulur.

Atama

MADDE 5- (1) Cumhurbaşkanı, Yükseköğretim Kurulu tarafından sunulan devlet üniversitesi ve yüksek teknoloji enstitüsü rektör adayları arasından birini, vakıf üniversitelerinde mütevelli heyetinin teklif ettiği rektör adayını veya adaylarından birini rektör olarak atar veya başvuru sürecinin yenilenmesini ister.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Usul ve Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir